Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                          ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :3 έτη

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                              ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                         Βάρη, 15-9-2020

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ. : 31241

                           ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Κοινό

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 25                                                                                                             ΠΡΟΣ: κ. Σταύρο Ζερβουδάκη

Τ.Κ.: 16672, Βάρη                                                                                                                                                       (Υπάλληλο Υπεύθυνο για την

Τηλ.: 2132030428                                                                                                                                                         ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα

Fax: 2132030439                                                                                                                                                                   του Δήμου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #904.840,35 # με Φ.Π.Α.

(σύμφωνα υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 και την 7332/25.02.2019 1η Συμπληρωματική Εργολαβική Σύμβαση )

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Το άρθρο170 του Ν. 4412/2016

 • Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Την υπ΄ αρ. 120/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

 • Την απόφαση 169/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην μειοδότρια «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» που προσέφερε μέση έκπτωση 61,24 % η οποία αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α 635.298,87€ και 152.471,73€ για ΦΠΑ 24%

 • Την υπ΄ αριθμό 239/2018 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.

 • Τη υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 787.770,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Την υπ’ αριθμ. 869/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

 • Την υπ’ άριθμ. 7332/25-2-2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου ποσού 117.069,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Την υπ’ αριθμ. 433/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου και η 1η ΣΣΕ.

 • Την υπ’ αριθμ. 254/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.

 • Την υπ’ αριθμ. 137/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου.

 • Την υπ΄ αριθμ. 301/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 9/01/2020.

 • Την υπ΄αριθμ. 3/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 9/03/2020.

 • Την υπ’αριθμ. 64/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι την 9/04/2020.

 • Την υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 Εργολαβική Σύμβαση

 • Την 7332/25.02.2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017».

 • Την με αρ. πρωτ. 10914/01.04.2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συνημμένη έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων του έργου

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017 » με επιβλέπουσα μηχανικό την Μαρία Καπετανάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

 • γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

 • α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου

 • β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και

γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη

στις 25/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Παναγιώτα Γεωργιάκου

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 • Γρ. Δημάρχου

 • Γενικό Γραμματέα

 • Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.

 • Δ/νση Τ.Υ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ως προς την ημερομηνία κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Βάρη, 19.05.2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 14909

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 25

Τ.Κ.: 16672, Βάρη

Πληροφορίες: ΠΡΟΣ: Υπεύθυνο Υπάλληλο για την

Τηλ.: 2132030428 ανάρτηση στην ηλεκτρονική Fax: 2132030439 σελίδα του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #219.521,85 €# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016

 • Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Την από 21.01.2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης .

 • Την έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων με αρ. πρωτ. 1037/11.01.2019

 • Την υπ΄ αριθμ.38508/14.10.2019 ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ»

 • Το υπ΄ αριθμό 39855/21.10.2019 πρακτικό κλήρωσης με το οποίο ορίστηκαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου.

 • Την υπ΄ αριθμό 42441/7.11.2019 πρόσκληση για την προσωρινή παραλαβή του έργου.

 • Το υπ΄ αριθμό 44840/25.11.2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που συνέταξε η επιτροπή παραλαβής του έργου, αποτελούμενη από τους μηχανικούς: α) Ελένη Μενούνου β) Ανδρέα Δάγλα και γ) Αποστολία Μιχαλούδη

 • Την απόφαση 377/2019 της Ο.Ε. του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο της επιτροπής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ»

 • Την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 12615/23.04.2020.

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστική παραλαβή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» συμβατικού ποσού 219.521,85 € με Φ.Π.Α. με επιβλέποντες τους α) Ελένη Μωραϊτη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. β) Εμμανουήλ Κουκουμίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε και γ) Ανδιανέττα Ρούσσου Γεωπόνο Π.Ε.

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 08/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Παναγιώτα Γεωργιάκου

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΡΑΜΠΏΝ ΚΑΙ ΧΏΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ».

 

 

Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 10-05-2020 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Βάρης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΡΑΜΠΏΝ ΚΑΙ ΧΏΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 127.201,00 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κληρώσεων ΜΗΜΕΔ

Σταύρος Ζερβουδάκης                          Αγησίλαος Κούσιας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

   

Βάρη , 07-05-2020

Αρ.πρωτ. 13801

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Α.Μ. : 36/2020

Κ.Α. : 30-7331.001 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

30-7331.002 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Π/Υ. : 157.729,24 €

ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - 62.620,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 95.109,24€

CPV : 45214200-2, 45214210-5, 45214220-8

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

Την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 157.729,24 € (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 36/2020 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) - 62.620,00€ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 95.109,24€ .Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τους Κ.Α. :30-7331.001 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και

Κ.Α. : 30-7331.002 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 157.729,24 € (Με 24% ΦΠΑ) και έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2020 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ.πρωτ. 12657/24-04-2020(ΑΡ.Α.Α.Υ.:Α-574)ΑΔΑ : ΩΕ3ΦΩΨΖ-341 και 12658/24-04-2020(ΑΡ.Α.Α.Υ.:Α-575)ΑΔΑ : ΩΥΜ0ΩΨΖ-ΒΧ6 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και αναρτημένες στο ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006613314 2020-04-24 .

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

 

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .Επίσης μπορούν να συμμετέχουν για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα και ειδικότερα : α) Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών με τουλάχιστον εννεατή πείρα β) Αδειούχοι επιχειρηματίες με τουλάχιστον εννεατή πείρα γ) Εμπειροτέχνες με τουλάχιστον ενδεκαετή πείρα και δ) Υπομηχανικοί , πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά από τριετία από λήψη πτυχίου . .

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.

β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:

δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/05/2020 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/06/2020 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα10:00 π.μ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 6 μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα , ( 2.540,00 ευρώ € ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/12/2020.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 89851. Επίσης ,προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr/index.php/enimerosi-tou-politi/tmima-meleton-kai-ergon-bus-2

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ΠΕΜΠΤΗ 21/05/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/05/2020

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ με ημερομηνία ,όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη τροποποιήθηκαν στις 03/06/2019 .

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. Απόφ. 136/2020 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΣΣΩΨΖ-Φ35.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

                            Βάρη , 07-05-2020

                        Αρ.πρωτ. 13801

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                            ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την                                                                                                                          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                          πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις                                                                                                                                       ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                           σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ                                                                                                                                    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

 1.                  Α.Μ. : 36/2020

 

                                                                                Κ.Α. : 30-7331.001 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 

                                                30-7331.002 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

                                                                                                                                                                               Π/Υ. : 157.729,24 €

 

                                                                ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - 62.620,00€

 

                                                      ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 95.109,24€

 

                                                          CPV :45214200-2, 45214210-5, 45214220-8

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

Την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 157.729,24 € (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 36/2020 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) - 62.620,00€ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 95.109,24€ .Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τους Κ.Α. :30-7331.001 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και

Κ.Α. : 30-7331.002 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 157.729,24 € (Με 24% ΦΠΑ) και έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2020 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ.πρωτ. 12657/24-04-2020(ΑΡ.Α.Α.Υ.:Α-574)ΑΔΑ : ΩΕ3ΦΩΨΖ-341 και 12658/24-04-2020(ΑΡ.Α.Α.Υ.:Α-575)ΑΔΑ : ΩΥΜ0ΩΨΖ-ΒΧ6 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και αναρτημένες στο ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006613314 2020-04-24 .

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

 

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .Επίσης μπορούν να συμμετέχουν για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα και ειδικότερα : α) Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών με τουλάχιστον εννεατή πείρα β) Αδειούχοι επιχειρηματίες με τουλάχιστον εννεατή πείρα γ) Εμπειροτέχνες με τουλάχιστον ενδεκαετή πείρα και δ) Υπομηχανικοί , πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά από τριετία από λήψη πτυχίου . .

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.

β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:

δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/05/2020 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/06/2020 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα10:00 π.μ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 6 μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα , ( 2.540,00 ευρώ € ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/12/2020.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 89851. Επίσης ,προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr/index.php/enimerosi-tou-politi/tmima-meleton-kai-ergon-bus-2

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ΠΕΜΠΤΗ 21/05/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/05/2020

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ με ημερομηνία ,όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη τροποποιήθηκαν στις 03/06/2019 .

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. Απόφ. 136/2020 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΣΣΩΨΖ-Φ35.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                      ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

 

Page 1 of 15