Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
20.09.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                   ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                                                       Βάρη, 20-09-2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. -34999-
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                                                                                                           ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Μ. Καπετανακη
Τηλέφωνα: 213 2030428
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #181.081,00€ # με Φ.Π.Α.

(σύμφωνα με την 54655/22.12.2017 Εργολαβική Σύμβαση και την 42684/13.11.2018 1η Συμπλ. Σύμβαση)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Το Άρθρο 170 του Ν. 4412/2016

 • Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Την με αρ. πρωτ. 50139/27.12.2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συνημμένη έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων του έργου.

 • Τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης Α.Μ. 16 /2017.

 • Την 299/2017 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 • Την υπ΄ αριθμό 54655/22.12.2017 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.

 • Την υπ΄ αριθμό 333/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης του έργου.

 • Τα άρθρα 132 και 154 του Ν. 4412/16

 • Η υπ΄ αριθμό 16777/28.09.2018 θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για τη σύμφωνη γνώμη στον 2ο ΑΠΕ και τη σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ».

 • Την απόφαση 431/2018 του Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ του έργου και η 1η Σ.Σ.Ε.

 • Την απόφαση 488/2018 Δ.Σ περί Έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018 με την οποία ενισχύεται ο Κ.Α. 15-7331.020 με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ” από το ποσό των 138.813,20€ στο ποσό των 181.081,00€.

 • Την υπ΄ αριθμό 42684/13.11.2018 Εργολαβική Σύμβαση για συνολικό ποσό 60.343,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» συνολικού συμβατικού ποσού 181.081,00€ με Φ.Π.Α. (όπως ορίζεται στην υπ΄ αρ. 54655/22.12.2017 Εργολαβική Σύμβαση και την υπ΄ αρ. 42684/13.11.2018 1η Συμπλ. Σύμβαση με επιβλέποντες τους : α) Μαρία Καπετανάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. β) Γεώργιο Νικολή, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου

β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και

γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη

στις 25/09/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ