Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
14.10.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                      Βάρη, 14-10-2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. -38508-
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                                                                                                                                                           ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Ε. Μωραϊτη
Τηλέφωνα: 213 2030488
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ # 219.521,85€ # με Φ.Π.Α.

(σύμφωνα με την 45832/06.11.2017 Εργολαβική Σύμβαση)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Το Άρθρο 170 του Ν. 4412/2016

 • Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Τα άρθρα 132 και 154 του Ν. 4412/16

 • Την με αρ. Πρωτ. 38454/14.10.2019 αίτηση του αναδόχου

 • Την από 21.01.2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συνημμένη έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων του έργου με αρ. πρωτ. 1037/11.01.2019.

 • Τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης Α.Μ. 157/2016.

 • Την 119/2017 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 • Την υπ΄ αριθμό 45832/06.11.2017 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.

 • Την από 22.08.2016 Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής

 • Την απόφαση 306/2018 του Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ του έργου

 • Την απόφαση 161/2019 του Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» συνολικού συμβατικού ποσού 219.521,85€ με Φ.Π.Α. (όπως ορίζεται στην υπ΄ αρ. 45832/06.11.2017 Εργολαβική Σύμβαση και με το υπ’ αρ. 49251/24.11.2017 ορισμό επιβλεπόντων : α) Ελένη Μωραϊτη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. β) Άρη Μέμο, Αρχιτέκτων Π.Ε. γ) Εμμανουήλ Κουκουμίδη , Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. και δ) Ανδριανέττα Ρούσσου , Γεωπόνο,

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου

β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και

γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη

στις 21/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ