Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
01.11.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                               ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                             ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                 Βάρη, 31-10-2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. -41332-
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                                                                                                                                                      ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Μ. Κουκουμίδης
Τηλέφωνα: 213 2030429
Fax: 213 2030439
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Α.Μ. 133/201ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #66.353,16€# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

  • - Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

  • - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

  • - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • - Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • - Τα Άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων» με επιβλέποντα τον κο Εμμανουήλ Κουκουμίδη με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου ΤΕ4 γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων κα Ζωή Δράμη στις 11/11/2019, και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ