Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
05.02.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                          ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                                                                            Βάρη, 05-02-2020
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. -4018-
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Γ. Νικολης
Τηλέφωνα: 213 2030460
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #160.897,56 €#(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση

6. Το Άρθρα 75 του Ν. 3669/2008

7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

8. Την βεβαίωση περαίωσης με αρ.πρωτ. 40100/31-10-2018 η οποία συντάχθηκε μετά την έκθεση περαίωσης του επιβλέποντος με αρ.πρωτ. 40099/31-10-2018

9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστική παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» έτους 2017 συμβατικού ποσού 160.897,56 € με Φ.Π.Α. με επιβλέποντες τον Κο Νικολή Γεώργιο με ειδικότητα ΤΕ3 Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε. και τον Κο Κουκουμίδη Εμμανουήλ με ειδικότητα ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Αντρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 12/02 /2020 ημέρα Τετάρτη , και ώρα 09:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Αρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ