Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
08.07.2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ως προς την ημερομηνία κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Βάρη, 19.05.2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 14909

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 25

Τ.Κ.: 16672, Βάρη

Πληροφορίες: ΠΡΟΣ: Υπεύθυνο Υπάλληλο για την

Τηλ.: 2132030428 ανάρτηση στην ηλεκτρονική Fax: 2132030439 σελίδα του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #219.521,85 €# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016

 • Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Την από 21.01.2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης .

 • Την έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων με αρ. πρωτ. 1037/11.01.2019

 • Την υπ΄ αριθμ.38508/14.10.2019 ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ»

 • Το υπ΄ αριθμό 39855/21.10.2019 πρακτικό κλήρωσης με το οποίο ορίστηκαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου.

 • Την υπ΄ αριθμό 42441/7.11.2019 πρόσκληση για την προσωρινή παραλαβή του έργου.

 • Το υπ΄ αριθμό 44840/25.11.2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που συνέταξε η επιτροπή παραλαβής του έργου, αποτελούμενη από τους μηχανικούς: α) Ελένη Μενούνου β) Ανδρέα Δάγλα και γ) Αποστολία Μιχαλούδη

 • Την απόφαση 377/2019 της Ο.Ε. του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο της επιτροπής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ»

 • Την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 12615/23.04.2020.

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστική παραλαβή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» συμβατικού ποσού 219.521,85 € με Φ.Π.Α. με επιβλέποντες τους α) Ελένη Μωραϊτη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. β) Εμμανουήλ Κουκουμίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε και γ) Ανδιανέττα Ρούσσου Γεωπόνο Π.Ε.

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 08/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Παναγιώτα Γεωργιάκου

Πολιτικός Μηχανικός