Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
22.12.2017

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:'' ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ''

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.zip

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΤΕΥΔ.pdf

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                      Βούλα  ,  20-12-2017
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αριθ. Πρωτ.:  -54233-

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

1.         Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α) με Α/Α Συστήματος:68121

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων: Οικοδομικά – Η/Μ-Πράσινο.

2.         Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45215400-1 και 45112714-3Κωδικός NUTS: EL 305

3.         Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon.

4.         Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 19/01/2018 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 25/01/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

5.         Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6.         Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,στην Α1τάξη και άνω σε έργα κατηγορία Η/Μ και στην Α1τάξη και άνω σε έργα κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7.         Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03 ευρώ και θα απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 18/11/2018.

8.         Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ: 45-7326.001 του Δήμου το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (ανταποδοτικό) και το όποιο έχει κατανεμηθεί στον Προϋπολογισμό του 2017 με ποσό 10.000,00 ευρώ, στον Προϋπολογισμό του 2018 με ποσό 190.000,00 ευρώ και στον Προϋπολογισμό του 2019  με ποσό 800.000,00 ευρώ.

9.         Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ( 12) μήνες.

10.       Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

11     Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ ,όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 613/2017 και αναρτήθηκε στη   ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: Ω8ΓΙΨΖ-3ΕΜ.

12.   Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 54143/20-12-17 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ. ΑΑΥ 1115/2017 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΜΑΠΩΨΖ-ΡΗΗ.

 Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος