Συμβαίνουν στην πόλη μας

Feb
24

24.02.2019

04.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 παρ. 8(β)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                           Βάρη, 4/01/2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Αριθ. Πρωτ. 221
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Μ. Καπετανάκη  
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνα: 213 2030428- Fax: 213 2030420

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 παρ. 8(β)

Για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου

για την κατασκευή του έργου (Α.Μ 120/2017): «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017»

                                   με προεκτιμώμενη αμοιβή: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

 

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4012/2016 (ΦΕΚ 147/ 08.08.2017 τεύχος Α')
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
3.    Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11- 2011 τεύχος Β')
4.    Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.    Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6.    Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φς .18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7.    Την ανάγκη ανάδειξης μέλους με τον  αναπληρωτή  του για τη συμπλήρωση της επιτροπής διενέργειας δημόσιων  διαγωνισμού  με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για διαγωνισμού. την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017» για να συμπληρώσει την επιτροπή

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 08/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                              Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ
                                                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ