Συμβαίνουν στην πόλη μας

Feb
24

24.02.2019

19.06.2018

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ.pdf

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

 
                         

Βάρη,     18- 06 - 2018     

Αριθμ. Πρωτ.  21553

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Α.Μ.:  44/2018
Κ.Α. :  64-7413.001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 (ΜΕ 24% Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-Σ.Β.Α.Κ.                          

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

 Τoν με Ανοικτή Διαδικασία Συνοπτικό Διαγωνισμό , επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 44/2018 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο-Σ.Β.Α.Κ. . Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 64-7413.001 . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανωτέρω επιστημονικής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ (Με 24% ΦΠΑ) και έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2018 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 21288/14-06-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. ΑΑΥ : A-747 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  (αποστολή e-mail), είτε θα χορηγείται από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132030422, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Ιωάννης Λαλλάς (e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα  που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα και εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης[i].

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών.

Προθεσμία εκτέλεσης της επιστημονικής υπηρεσίας : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της επιστημονικής υπηρεσίας ορίζεται σε τέσσερις και μισό  (04 1/2)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια ανάθεσης κατά το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν4412/16 και περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Η Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμό Απόφ. 268/2018 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 65Μ8ΩΨΖ-Ι3Κ .

Η  παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                              

     Ο Δήμαρχος

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

[i]