Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

meleti.pdf

proypologismos.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

 

                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


 1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με προϋπολογισμό 230.000,00 € με ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της “ανοιχτή δημοπρασία” της παρ. α) του αρθρ. 3 του Ν.3669/08
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ. αρ. απόφ. 32/2016 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: Ω6ΩΕΩΨΖ-ΧΣΓ
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα της  προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου  6  του Ν.3669/08.

titloi.pdf

diakiriksi_anapl_plateias_varkizas

techniki_perigrafi.pdf

proypologismos.pdf

timologio.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

say.pdf

fay.pdf

    

                                                                                                                            

              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                


 1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 04-02-2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon    όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την  υπ’ αριθμό  απόφ. 464/2015 και  αναρτήθηκε  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με ΑΔΑ:.7ΞΒΒΩΨΖ-7ΩΝ και την επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού με την υπ’  αριθμό  απόφ.  8/16  και αναρτήθηκε  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΨΘΔΩΨΖ-ΘΥ7
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα  με το άρθρο 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

titloi.pdf

diakiriksi_anapl_dim_koim_2015.pdf

techniki_ekthesi.pdf

proypologismos.pdf

timologio.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

say.pdf

fay.pdf

 

                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                   
 1.
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 ,  μέχρι την Πέμπτη 04-02-2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου   http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon  όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την  υπ’  αριθμό  απόφ.  463/2015  και αναρτήθηκε  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:.ΩΚΧ4ΩΨΖ-ΖΔΑ  και την επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού με την υπ’  αριθμό  απόφ.  9/2016  και αναρτήθηκε  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 601ΓΩΨΖ-ΨΤΠ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα  με το άρθρο 6 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

diakiriksi.pdf

titloi.pdf

techniki_perigrafi.pdf

proypologismos.pdf

timologio.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

say.pdf

fay.pdf

 ΑΔΑ: 7Π8ΩΩΨΖ-Χ9Δ
Βούλα 26-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 52052

                                         Π ΕΡ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης» με προϋπολογισμό 285.000,00 €.
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 ,  μέχρι την Πέμπτη 17-12-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου  http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/diagonismoi-texnikon-ergon όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη .Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918.  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμό απόφ. 465/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:.ΩΑ11ΩΨΖ-Γ23

Σχετικά αρχεία

diakiriksi_anak_paid_xar_2015.pdf

techniki_perigrafi.pdf

proypologismos.pdf

timologio.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

tsy.pdf

say.pdf

fay.pdf

 

                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

1.  Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με προϋπολογισμό 500.000,00 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κα Αλ. Σαμπάνη  τηλ.: 2132030469,487 , FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 3-12-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/diagonismoi-texnikon-ergon όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη.Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ. απόφ. 421/2015   και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:   ΩΡ2ΕΩΨΖ-8ΡΒ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με  το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  του άρθρου 6 του Ν.3669/08 του ΚΔΕ.

Page 10 of 11