Συμβαίνουν στην πόλη μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                  Βάρη, 31-08-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ. -30804-
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                                          ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: M. Καρσαμπά
Τηλέφωνα: 213 2030468
Fax: 213 2030439
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #33.227,18 €# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11- 2011 τεύχος Β')
 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Τα Άρθρα 73 του Ν. 3669/2008 & το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του   άρθρου 136 και την παρ. 2 του άρθρου 137 του Ν. 4070/12
 7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
 8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές  τους,     για     την     παραλαβή     του  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», που  κατασκευάσθηκε από τον ανάδοχο κ. Παντελή Σάϊκα , σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2313/23-4-2016 εργολαβική σύμβαση,  και  επιβλέφθηκε από την κα Καρσαμπά Μαρία με  ειδικότητα ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. κα Παναγιώτα Γεωργιάκου και β) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων κα Ζωή Δράμη στις 05/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Αρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ            Βάρη, 30-08-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Αριθ. Πρωτ. -30590-
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Α. ΜΕΜΟΣ
Τηλέφωνα: 213 2030465
Fax: 213 2030439
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Διαμορφώσεις Πρανών σε Κοινόχρηστους Χώρους» 

Α.Μ.  123/2015

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  #9.500,00 €#(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού
  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-
  2011 τεύχος Β')
 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου
  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου
  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου
  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Τα Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008
 7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή  του  «Διαμορφώσεις Πρανών σε Κοινόχρηστους Χώρους»  με επιβλέποντα τον Κο  Άρη  Μέμο  με  ειδικότητα  Αρχιτέκτονα Μηχανικού γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 12/9/2018, και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων Π.Ε. & Τ.Ε. Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

 1. 1. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α) με Α/Α Συστήματος:76114

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων:Χωματουργικά, Τεχνικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά και Σήμανση-Ασφάλεια-Στηθαία.

 1. 2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233141-9: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ Κωδικός NUTS: EL 305
 2. 3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon.
 3. 4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 24/09/2018 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 28/09/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
 4. 5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
 5. 6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. 7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ) 24.193,55 ευρώ και θα απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 24-07-2019.
 2. 8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ: 64-7323.001 του Δήμου το οποίο χρηματοδοτείται απο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ.Α.Ε 9781.05.023 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
 3. 9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ ( 8 ) μήνες.
 4. 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

11     Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 29574/20-08-2018  απόφαση της Αρχής. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 365/2018 και αναρτήθηκε στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 75ΡΛΩΨΖ-ΝΤΥ

 1. 12. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 422/2018 απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ. 30262/28-8-2018 (ΑΔΑ:6ΖΓΧΩΨΖ-ΟΚ1) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και η ΑΑΥ:Α-889 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων με αρ. πρωτ. 30288/28-08-2018 (ΑΔΑ:Ω0ΚΛΩΨΖ-ΖΙΜ)

  Ο Δήμαρχος

           Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ».

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 03-09-2018 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Βάρης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.209.677,42 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κληρώσεων ΜΗΜΕΔ

Ελένη Μωραϊτη           Αγησίλαος Κούσιας

ΜΕΛΕΤΗ.pdf

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

 
                         

Βάρη,     18- 06 - 2018     

Αριθμ. Πρωτ.  21553

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Α.Μ.:  44/2018
Κ.Α. :  64-7413.001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 (ΜΕ 24% Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-Σ.Β.Α.Κ.                          

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

 Τoν με Ανοικτή Διαδικασία Συνοπτικό Διαγωνισμό , επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 44/2018 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο-Σ.Β.Α.Κ. . Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 64-7413.001 . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανωτέρω επιστημονικής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ (Με 24% ΦΠΑ) και έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2018 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 21288/14-06-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. ΑΑΥ : A-747 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  (αποστολή e-mail), είτε θα χορηγείται από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132030422, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Ιωάννης Λαλλάς (e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα  που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα και εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης[i].

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών.

Προθεσμία εκτέλεσης της επιστημονικής υπηρεσίας : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της επιστημονικής υπηρεσίας ορίζεται σε τέσσερις και μισό  (04 1/2)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια ανάθεσης κατά το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν4412/16 και περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Η Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμό Απόφ. 268/2018 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 65Μ8ΩΨΖ-Ι3Κ .

Η  παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                              

     Ο Δήμαρχος

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

[i]