12.08.2021

ΕΚΔΟΣΗ Κ.Υ.Α. ΜΕ ΘΕΜΑ "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)"