02.07.2015

Λήψη απόφασης για δυνατότητα χρονικής παράτασης κατάθεσης εγγυητικών επιστολών από συμμετεχοντες σε διαγωνισμούς του Δήμου, λόγω κήρυξης τραπεζικής αργίας Featured

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν κανονικά στις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής