11.08.2021

Τεύχος για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2023»

Τεύχος για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2023»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 10-8-2021
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021- 2023» για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ , του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας
Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές, με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 72/2021 μελέτης του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, προϋπολογισμού 2.331.824,30 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ολες οι λεπτομέρειες της περιληπτικής διακύρηξης βρίσκονται στο αρχείο __Περιληπτική Διακήρυξη__ μέσα στον φάκελο με τα αρχεία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υπάλληλος Τμήματος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Read 97 times Last modified on 11.08.2021