11.08.2021

Τεύχος διαγωνισμού για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2021-2022»

Σχετικά Αρχεία

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2021-2022»με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 74/2021 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, εκτιμώμενης αξίας  60.000,00€   πλέον Φ.Π.Α (24%) το ποσόν των 14.400,00€ , ήτοι σύνολο δαπάνης 74.400,00€

Διεύθυνση Δημαρχείου: Λ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 16673
Νικολακόπουλος Γεώργιος (Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών)
Τηλ: 213 2020 062   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ασημακόπουλος Άγγελος (Υπάλληλος Τμήματος)
Τηλ: 213 2019 955   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Read 101 times Last modified on 26.08.2021