04.10.2021

Τεύχος για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Κωδ. ΣΑΕ 2020ΣΕ27510111)
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 16/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας 163.033,50€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) το ποσόν των 39.128,04€, ήτοι σύνολο δαπάνης 202.161,54€

Δείγματα: Οι συμμετέχοντες οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν δείγματα μαζί με την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα 18-10-2021 και ώρα 14:00 στο προσωρινό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 213 2020002 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Read 57 times Last modified on 04.10.2021