ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔ. CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SHREDDER) ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

42996100-5 

 

1

483.870,97€

116.129,03€

600.000,00€

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη τιμή, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα της διακήρυξης με τίτλο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τετάρτη 20-7-2016

Παρασκευή 22-7-2016

Δευτέρα 19-9-2016

ώρα : 10:30

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ

Κ.Α. 15-6481.011

25.000,00€

2.

ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Κ.Α  15-6481.006

10.000,00 €

3.

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κ.Α. 20-6063.022

50.000,00 €

4.

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κ.Α. 20-6063.023

10.000,00 €

5.

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κ.Α. 35-6063.015

22.000,00 €

6.

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κ.Α. 45-6063.010

2.000,00 €

                       Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2016

Κ.Α. 70-6481.015

28.000 €

2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2016

Κ.Α 20-6063.004

750,00 €

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2016

Κ.Α 70-6063.004

400,00 €

 

ΟΑΠΠΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

1.

 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

15-6481,013

80.000,00 €

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

8-7-2016

8-7-2016

ΤΡΙΤΗ 2-8-2016 και ώρα 10:30 π.μ.

 

                                               Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 56/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 16.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 65 διαφορετικά είδη αναλωσίμων.

Η υπ.αρ. 56/2016 τεχνική μελέτη συντάχθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων μικροϋλικών, βιδών, ροδελών, κυαθίων, ηλεκτροδίων,  ιμαντών, πηνίων κλπ που απαιτούνται για τις καθημερινές  εργασίες των συνεργείων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 13-7-2016 και ώρ αέναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης τω νπροσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει  η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

 

                Ο  Δήμαρχος  ΒάρηςΒούλαςΒουλιαγμένης

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή όπως αυτή  θα  προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» σύμφωνα με τη μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (α/α 52/2016), προϋπολογισμού 73.800,00€ .

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα,  επί της Λ. Κ.Καραμανλή18, στη  Βούλα, την ΠΕΜΠΤΗ 7-7-2016 με ώρα έναρξης του διαγωνισμού10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 38/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 60.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά :

 

Περιγραφή Είδους

Ποσ.

Τ.Μον.

Δαπάνη

Μηχανικές πρέσσες αποκομιδής απορριμμάτων

2

24.163,54 €

48.387,08    

 

 

ΦΠΑ 24%

        11.612,89         

 

 

Σύνολο

60.000,00  €

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικόκ ατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή18, Βούλα, τηνΤΡΙΤΗ 5-7-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 

προκηρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»αφορά την Ομάδα Γ ‘’ προμήθεια υαλοπινάκων ’’με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 13/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 10.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:

 

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

CPV

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

30-6661.032

10.000,00 €

44221111-6

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15-6-2016

17-6-2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-7-2016 και ώρα 10:30 π.μ.