ΓΕΝΙΚΑ

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών: Τάγαρης Δημήτριος

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα (ισόγειο)

Φαξ: 213 2020059

E-mail Δ/νσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Κοινού: 09:00 - 14.00

 

ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έργο Τμήματος:

 • Διενεργεί όλες τις προμήθειες του Δήμου.
 • Είναι αρμόδια για την ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών για όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς του Δήμου για καύσιμα, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, τρόφιμα και λοιπά είδη παντοπωλείου.
 • Διαβουλεύεται υποχρεωτικά με τις επιμέρους διευθύνσεις για τον καλύτερο προγραμματισμό των προμηθειών τους, πριν την υποβολή του αιτήματος προς τα αρμόδια για έγκριση όργανα του Δήμου.
 • Παραλαμβάνει με όλα τα απαραίτητα στοιχεία-δικαιολογητικά, από τις ορισθείσες κατά περίπτωση και εξ αντικειμένου υπηρεσίες, συγκεντρωμένα και επεξεργασμένα αιτήματα για την διενέργεια συνολικά προμηθειών όλων των όμοιων και ομοειδών ειδών.
 • Είναι ενήμερο πάντοτε επί των τιμών για κάθε είδος στην αγορά και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο προμηθευτών για κάθε είδος.
 • Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για κάθε είδους προμήθεια.
 • Μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής διαβιβάζει στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή όπου αλλού προβλέπεται για έλεγχο και αξιολόγηση εκείνων των ειδών για τα οποία υπάρχουν ειδικοί όροι στις σχετικές συμβάσεις.
 • Ενημερώνεται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την τήρηση των όρων των συμβάσεων, για την εντός των οριζόμενων προθεσμιών παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές και κινεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων ή χορήγησης παρατάσεων ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των κυρώσεων που επιβάλλονται στην περίπτωση κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και εισήγηση της εμπλεκόμενης υπηρεσίας.
 • Παρέχει κατά τη διαδικασία της ενταλματοποίησης, όταν απαιτείται, τις απαραίτητες διευκρινήσεις, αντικρούει εγγράφως τις γενόμενες παρατηρήσεις και γενικά εξαντλεί όλα τα περιθώρια που παρέχει ο νόμος για την επίτευξη της έκδοσης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
 • Τηρεί το αρχείο των φακέλων προμήθειας με αντίγραφα των δικαιολογητικών, προβαίνοντας τελικά στην καταστροφή τους, μέσω της ανακύκλωσης, μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου διατήρησής τους.
 • Στις απευθείας αναθέσεις και στους συνοπτικούς διαγωνισμούς εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου.
 • Αναρτά στο διαδίκτυο τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αποφάσεις , περιλήψεις διακηρύξεων κ.λπ.
 • Για κάθε αίτημα προμήθειας δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος που περιέχει όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού.
 • Συντάσσει και αποστέλλει τις δημοσιεύσεις στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο, τοπικό και οικονομικό Τύπο, στο Φ.Ε.Κ., στο portal του Δήμου και στην Εφημερίδα Εκδόσεων της Ε.Ε. (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μόνο για τις προμήθειες) της Περίληψης Διακήρυξης με καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας.
 • Συντάσσει εισηγήσεις σε τυχούσες ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης.
 • Συντάσσει τις συμβάσεις με τους προμηθευτές σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Δημάρχου κατά περίσταση και μεριμνά για την κοινοποίηση της κατακύρωσης στους αρμοδίους μειοδότες ή αναδόχους προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης.
 • Παραλαμβάνει τις εγγυητικές επιστολές από τους προμηθευτές σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και για το ποσό που καθορίζεται από τη διακήρυξη.
 • Μεριμνά για τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας σε περιπτώσεις που η πρώτη δημοπρασία ήταν άκαρπη ή δεν κατακυρώθηκε σε όλα τα άρθρα της.
 • Διαβιβάζει το αποτέλεσμα των διαγωνισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση.
 • Συντάσσει καταστάσεις στατιστικών στοιχείων για συμβάσεις και ένδικα μέσα που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα τις οποίες και αποστέλλει στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα (Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.)
 • Ενημερώνει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα προμηθειών επί όλων των διαδικασιών που προηγήθηκαν και την ανάθεση ανά προμηθευτή, είδος και ποσό προμήθειας ή υπηρεσία

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΕΣΗ EMAIL
Νικολακόπουλος Γεώργιος 213 2020 062 Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ασημακόπουλος Άγγελος 213 2019 955 Υπάλληλος Τμήματος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
       
       

Page 1 of 11