ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.zip

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                      Βούλα  ,  30-10-2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αριθ. Πρωτ.:  -   44119 -

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου &Χώρου Στάθμευσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας»

 

Ο Δήμαρχος

 

1. Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου &Χώρου Στάθμευσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας» προϋπολογισμού 180.000,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 110/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).

 2. Ταξινόμηση έργου :

CPV: 45112700-2,  45233260-9 και 45316100-6

Κωδικός NUTS: EL 305

 3. Πρόσβαση στα έγγραφα :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.vvv.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των σχεδίων που συνοδεύουν την σύμβαση από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, Βάρη 16672, 1ος όροφος κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 4. Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς - Τεύχος Μελέτης :

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 29/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ.. η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την επιτροπή διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 5/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..