Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
27.01.2012

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται:

 

  • Δημοτικοί Σύμβουλοι,

  • Εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.

  • Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

Προκειμένου ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης να προβεί στην συγκρότηση του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών» εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καλεί Εκπροσώπους φορέων μεταναστών με έδρα το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, και Κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποβάλλουν σχετικό έγγραφo μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη, προκειμένου να γίνει η συγκρότηση του «Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών», στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Λ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλας, 1ος όροφος).

Η παρούσα θ’ αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στα δημοσιότερα μέρη και στην ιστοσελίδα το Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ