Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
26.03.2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 16.055.838,16 €.
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 8.254.247,59 €.
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε. : 2.815.247,59 €.
3 ΕΙΣΠΡ. ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.: 20.704.349,16 €.
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ : 7.788.700,00 €.
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 7.704.740,47 €.

 

ΣΥΝΟΛΟ :     63.323.122,97 €.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :

 

6 ΕΞΟΔΑ : 31.478.774,65 €.
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 17.687.728,71 €.
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ : 13.147.977,48 €.
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 1.008.642,13 €.

 

ΣΥΝΟΛΟ :    63.323.122,97 €.