Συμβαίνουν στην πόλη μας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

 

Ενημερώνουμε τους επιχειρηματίες που λειτουργούν επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βάρης- Βούλας -Βουλιαγμένης και ειδικότερα εκείνους που οι επιχειρήσεις τους λειτουργούν ως καταστήματα των αρ. 37,38,39 της καταργηθείσας Υγειονομικής Διάταξης Αιβ 8577/83 (π.χ. καφενεία, καφετέριες, εστιατόρια κλπ) ή ως επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ή αναψυχής σύμφωνα με τη νέα (ισχύουσα από 8.2.12 ) Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/ΓΠ/οι96967 (ΦΕΚ 2718 Β΄) και κάνουν χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος ή μουσικών οργάνων στα καταστήματα τους να φροντίζουν:

 

1) Για τον εφοδιασμό τους από το Δήμο με άδεια λειτουργίας μουσικής έτσι ώστε να χρησιμοποιούν νόμιμα μουσική (στερεοφωνικό συγκρότημα ή μουσικά όργανα) στα καταστήματά τους. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση από το Δήμο της σχετικής άδειας, έχει ως εξής:

 

Η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο.

Ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη.

Η άδεια μουσικών οργάνων κοινοποιείται από το δήμο που την εξέδωσε στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Για την έκδοση της άδειας μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας.

 

Για την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο αίτησης του παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ΄αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης.

δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΕΠΙ ,ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ).

ε) Στην περίπτωση που διαθέτουν υπαίθριο χώρο και επιθυμούν χρήση μουσικής σε αυτόν, θα υποβάλλουν τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς

και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db και δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 593Β΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) υγειονομική διάταξη (ΥΔ).

 

 

2) Για την ανανέωση της αδειών λειτουργίας μουσικής χρονικής διάρκειας ενός (1) ή τριών (3) ετών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη τους, υπενθυμίζοντας ότι για την ανανέωση απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από αρμόδιο φορέα (ΑΕΠΙ , ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ).

 

3) Για την κοινοποίηση στο Δήμο της εν ισχύ αδείας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από αρμόδιο φορέα (ΑΕΠΙ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ), κάθε φορά που την προμηθεύονται από τους προαναφερόμενους φορείς, για όσους επιχειρηματίες έχουν εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας μουσικής από το Δήμο αόριστης ή τριετούς διάρκειας.

Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση και απαιτητό δικαιολογητικό για την έκδοση από τους ΟΤΑ Α΄Βαθμού άδειας λειτουργίας μουσικής είναι η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο αντίστοιχης άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΕΠΙ , ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ), επομένως η μη ύπαρξη σε ισχύ σχετικής άδειας αποτελεί λόγο ανάκλησης της αρχικής από το Δήμο.

 

 

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας,

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

 

 

Διονύσιος Κοντονής

ΑΠΟΦΑΣΗ   272/2013

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 § 1 περ. δ΄ του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), κατά τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και όλου του προσωπικού του δήμου και με την ιδιότητά του αυτή εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

2.Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013)

3.Την υπ’ αριθ. 75/11-3-2013 Απόφαση Δημάρχου για την κατάταξη του προσωπικού στο νέο Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 406/τ.Γ΄/9-4-2013

4.Τις διατάξεις των άρθρου 72 και 170  του ν. 3584/2007 ( Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ) σχετικά με την τοποθέτηση του προσωπικού.

5.Την ανάγκη άμεσης λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου,

όπως προέκυψαν μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του και την κατάργηση των αντίστοιχων Οργανισμών των τέως Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.

6.Τα στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων.

7.  Την   υπ΄αριθμ. 121/2013 απόφαση Δημάρχου περίορισμού προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των οργανικών μονάδων του Δήμου.

8.  Την υπ΄αριθμ. 124/2013 απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης υπηρετούντος προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ.

9.   Την υπ΄αριθμ. 214/2013 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπευθύνου υπαλλήλου  για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.).

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α. Μετακινούμε την  υπάλληλο του Δήμου μας Σταματίνα Κασιδόκωστα του Γεωργίου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού, από το  Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στο Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού, Αλιείας, Κτηνοτροφίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, του  Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και

Β. Την ορίζουμε υπεύθυνηνα μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωϊκού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών Μητρώων), και να μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.).

 

 

Η παρούσα   ισχύει από   την υπογραφή της.

 

Θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης και στον αντίστοιχο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                 ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο