Συμβαίνουν στην πόλη μας

ΑΠΟΦΑΣΗ   272/2013

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 § 1 περ. δ΄ του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), κατά τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και όλου του προσωπικού του δήμου και με την ιδιότητά του αυτή εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

2.Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013)

3.Την υπ’ αριθ. 75/11-3-2013 Απόφαση Δημάρχου για την κατάταξη του προσωπικού στο νέο Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 406/τ.Γ΄/9-4-2013

4.Τις διατάξεις των άρθρου 72 και 170  του ν. 3584/2007 ( Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ) σχετικά με την τοποθέτηση του προσωπικού.

5.Την ανάγκη άμεσης λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου,

όπως προέκυψαν μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του και την κατάργηση των αντίστοιχων Οργανισμών των τέως Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.

6.Τα στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων.

7.  Την   υπ΄αριθμ. 121/2013 απόφαση Δημάρχου περίορισμού προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των οργανικών μονάδων του Δήμου.

8.  Την υπ΄αριθμ. 124/2013 απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης υπηρετούντος προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ.

9.   Την υπ΄αριθμ. 214/2013 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπευθύνου υπαλλήλου  για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.).

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α. Μετακινούμε την  υπάλληλο του Δήμου μας Σταματίνα Κασιδόκωστα του Γεωργίου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού, από το  Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στο Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού, Αλιείας, Κτηνοτροφίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, του  Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και

Β. Την ορίζουμε υπεύθυνηνα μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωϊκού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών Μητρώων), και να μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.).

 

 

Η παρούσα   ισχύει από   την υπογραφή της.

 

Θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης και στον αντίστοιχο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                 ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο