Συμβαίνουν στην πόλη μας

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

Γνωστοποιεί ότι:

Προκειμένου να προβούμε, στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, με αντικείμενο απασχόλησης οικονομικά θέματα του Δήμου.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, στο Γραφείο Δημάρχου στη Βούλα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των εκλογών, τα εκλογικά κέντρα και τους πολιτικούς σχηματισμούς, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ.79881/345/1984 (ΦΕΚ862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν.2242/1994 (ΦΕΚ162/Α/3.10.1994).
3. Την αριθ.93027/7188/1994 (ΦΕΚ877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής ΚΟΡΜΠΙ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Καταστήμα Βάρης (Λεωφ.Βασ.Κων/νου 25) από Δευτέρα 23.04.2012 έως Παρασκευή 11.05.2012 τις εργάσιμες μέρες και ώρες  8:00 – 13.00 με σκοπό:
Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής ΚΟΡΜΠΙ του Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης.
Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ΄όψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ877/Β/94) είναι:
1. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα συμβολαίου με την μεταγραφή  του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών  την 10.3.1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.


Ο Δήμαρχος
Σπυράγγελος Πανάς

Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας και επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με την πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, συγκλήθηκε στις 15 Μαρτίου 2012 το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου κ. Πανά, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Αναστασίου, των Αντιδημάρχων  κ. Αργυρουδάκη και κα. Τσιριγώτη , του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βαμβασάκη, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, της Αεροπορικής Βάσης, της Σχολής Ευελπίδων,  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, του Δασαρχείου και εκπροσώπων Εθελοντικών Οργανώσεων Βάρης και Βούλας.