Συμβαίνουν στην πόλη μας

Ο Δήμαρχος
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη :

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) και ιδιαίτερα ότι: « 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

...

...

...

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί - συμπληρώνει τις ανωτέρω υπ’αριθμ. 119/2012, 237/2012, 617/2012 και 48/2013 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου και ορίζει τα ακόλουθα:

1. Ο ορισμένος ως Αντιδήμαρχος Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτικής Προστασίας Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Διονύσιος Κοντονής του Ανδρέα θα καλείται πλέον ως Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και του μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

...

...

...

για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Ο Δήμαρχος

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

 

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 § 1 περ. δ΄ του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) και 86 § 1 περ. γ΄ και δ΄ του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), κατά τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και όλου του προσωπικού του δήμου και με την ιδιότητά του αυτή εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

2.Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013).

3.Την υπ’ αριθ. 75/11-3-2013 Απόφαση Δημάρχου για την κατάταξη του προσωπικού στο νέο Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 406/τ.Γ΄/9-4-2013.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκτάκτων αναγκών και συγκεκριμένα πενήντα (50) εργατών για την αποψίλωση ξερών χόρτων και κλαδιών για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συννημένο αρχείο