Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 16.055.838,16 €.
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 8.254.247,59 €.
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε. : 2.815.247,59 €.
3 ΕΙΣΠΡ. ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.: 20.704.349,16 €.
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ : 7.788.700,00 €.
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 7.704.740,47 €.

 

ΣΥΝΟΛΟ :     63.323.122,97 €.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :

 

6 ΕΞΟΔΑ : 31.478.774,65 €.
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 17.687.728,71 €.
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ : 13.147.977,48 €.
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 1.008.642,13 €.

 

ΣΥΝΟΛΟ :    63.323.122,97 €.

Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας καλείστε σε 1η Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,     την    15η Μαρτίου 2012, ημέρα  Πέμπτη και   ώρα  11.30 π.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας, στην Βούλα.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, η Δημοτική Αρχή έπειτα από μεθοδευμένες κινήσεις εξασφάλισε μειωμένο εισιτήριο για την είσοδο στη Λίμνη της Βουλιαγμένης για όλους τους δημότες Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ του μειωμένου εισιτηρίου των πέντε ευρώ, είναι η κατοχή και η υπόδειξη κατά την είσοδο, της κάρτας μειωμένου εισιτηρίου για την λίμνη της Βουλιαγμένης.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται: