Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

Αριθ. πρωτ. 5430

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Βάσει του άρθρου 76 του Ν.3852/10, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με απόφασή του που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, θα προβεί σε σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2011

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.- Την υπ' αριθ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄1292), όπως ισχύει.

3.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τους συνενωμένους Δήμους, τα αποδιδόμενα έσοδα από την Κεντρική Διοίκηση πλην αυτής που αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και τη ΣΑΤΑ, θα είναι και σε συνάρτηση με τον αριθμό των δημοτών που θα έχει ο νέος Δήμος.

Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους κατοίκους της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης να γίνουν δημότες του νέου Καλλικράτειου Δήμου μεταφέροντας τα δικαιώματα τους προκειμένου να ενισχύσουμε τον πληθυσμό μας και να αυξήσουμε την ικανότητά μας να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο ποσοστό κρατικής ενίσχυσης από την κεντρική διοίκηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ είναι κοινωνικό αγαθό που επιτυγχάνεται με τη συνεχή συνεργασία των κατοίκων και του Δήμου.
Σ’ αυτό το πλαίσιο ξεκινάμε με τις Υπηρεσίες μας «εκστρατεία καθαριότητας» όλων των περιοχών του Δήμου μας.
Σας ζητάμε να επιβοηθήσετε το έργο μας με
4 απλές κινήσεις :


  1. Κατεβάζουμε τα σκουπίδια κοντά στην ώρα αποκομιδής.
  2. Χρησιμοποιούμε ειδικές σακούλες σκουπιδιών.
  3. Δεν αφήνουμε ογκώδη αντικείμενα και υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης – κλάδευσης στους δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.
  4. Όπως φροντίζουμε τον εαυτό μας ας φροντίσουμε και το περιβάλλον.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ
Ο Λ Ω Ν ΜΑΣ

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κασιδόκωστας