Συμβαίνουν στην πόλη μας

Μετά τη δημοσίευση και ισχύ του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄12-11-2012) άρθρο πρώτο παράγραφος ΣΤ.2, ο οποίος ρυθμίζει την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. έναντι ανταλλάγματος, καθώς και τον καθορισμό των θέσεων των περιπτέρων οι οποίες κατά 30% προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και παραχωρούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, και η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων γίνεται με δημοπρασία, και προκειμένου να συμμορφωθούμε με τα νέα νομοθετικά δεδομένα, ανακαλούμε την με αριθμ.πρωτ.36828/18-7-2012 «ανακοίνωση ανάρτησης πίνακα παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης σχολαζόντων περιπτέρων σε αναποκατάστατους δικαιούχους» του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης νομού Αττικής».

Ο Δήμος θα επανέλθει με νεώτερη ανακοίνωσή του σε εναρμόνιση των διατάξεων του Ν.4093/2012

(τελευταία ανανέωση: 23-10-2012, προστέθηκε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης στα συνημμένα)

Ο Πρόεδρος του Κ.Ξ.Ε.

προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 79 ειδών τροφίμων (συνολικός προϋπολογισμός 16.041,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.6 του άρθρου 9 του Ν.4071/12, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012.

Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ήτοι 07.10.2012.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 17η Ιουνίου 2012 , Ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από ώρα 07.00 μέχρι 19.00, στα κατωτέρα εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί με την 80138/1.6.2012 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής :

 

για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.