Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Ο Δήμαρχος

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

 

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 § 1 περ. δ΄ του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) και 86 § 1 περ. γ΄ και δ΄ του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), κατά τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και όλου του προσωπικού του δήμου και με την ιδιότητά του αυτή εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

2.Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013).

3.Την υπ’ αριθ. 75/11-3-2013 Απόφαση Δημάρχου για την κατάταξη του προσωπικού στο νέο Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 406/τ.Γ΄/9-4-2013.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκτάκτων αναγκών και συγκεκριμένα πενήντα (50) εργατών για την αποψίλωση ξερών χόρτων και κλαδιών για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συννημένο αρχείο

 

Η Περιφέρεια Αττικής, εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Σγουρό, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου πρόγραμμα παροχής ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης

  • ανασφάλιστων γυναικών με ψηφιακή μαστογραφία, και

  • ανασφάλιστων ανδρών και γυναικών με μαγνητική τομογραφία,

βάσει προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Θεοδόση Πελεγρίνη.

Το εν λόγω πρόγραμμα εκτελείται από τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: Δημήτριος Α. Κελέκης, Ομ. Καθηγητής Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ) στο:

Ο Δήμαρχος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα (50) ατόμων για την αποψίλωση ξερών χόρτων και κλαδιών για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο, στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, και συγκεκριμένα:

 

για περισσότερες πληροφορίες δειτε το συνημμένο αρχείο