Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ. Σπυράγγελου Πανά θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 και ώρα 10:00 π. μ.,
στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα).

Από το Γραφείο Τύπου

Κατόπιν της υποβληθείσας παραιτήσεως του  Δημάρχου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης  κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα, με αριθμό πρωτοκόλλου Δ/νσης Διοίκησης, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 13317/12516/26.3.2012, η οποία έγινε δεκτή με την υπ΄ αρ. πρωτ.: 13317/12516/26.3.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ηλία Λιακόπουλου,  ενεργώντας εν προκειμένω ως Δημοτική Σύμβουλος εκλεγείσα στις Δημοτικές Εκλογές της 7.11/14.11.2010 με τον  επιτυχόντα Συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», λαμβάνοντας  τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, όπως αναγράφεται στην υπ΄αριθμ. 1170/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  σας καλώ σύμφωνα με το άρθρο  60 του Ν. 3852/2010,  σε ειδική συνεδρίαση στις  28.3.2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο   Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή νέου Δημάρχου.

Η εκλογή θα διενεργηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 60 του Ν. 3852/2010.

Η εκλεγείσα με τους
περισσότερους σταυρούς σύμβουλος
Γεωργία Μαρτίνου

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 16.055.838,16 €.
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 8.254.247,59 €.
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε. : 2.815.247,59 €.
3 ΕΙΣΠΡ. ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.: 20.704.349,16 €.
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ : 7.788.700,00 €.
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 7.704.740,47 €.

 

ΣΥΝΟΛΟ :     63.323.122,97 €.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ :

 

6 ΕΞΟΔΑ : 31.478.774,65 €.
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 17.687.728,71 €.
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ : 13.147.977,48 €.
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 1.008.642,13 €.

 

ΣΥΝΟΛΟ :    63.323.122,97 €.

Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας καλείστε σε 1η Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,     την    15η Μαρτίου 2012, ημέρα  Πέμπτη και   ώρα  11.30 π.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας, στην Βούλα.