Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, η Δημοτική Αρχή έπειτα από μεθοδευμένες κινήσεις εξασφάλισε μειωμένο εισιτήριο για την είσοδο στη Λίμνη της Βουλιαγμένης για όλους τους δημότες Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ του μειωμένου εισιτηρίου των πέντε ευρώ, είναι η κατοχή και η υπόδειξη κατά την είσοδο, της κάρτας μειωμένου εισιτηρίου για την λίμνη της Βουλιαγμένης.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται:

Σας γνωρίζουμε ότι είναι ενεργή η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS για τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά περιοχή.

Η διαδικασία συνίσταται στην αποστολή SMS στο 54151 με την περιοχή ενδιαφέροντος, οπότε και λαμβάνεται απάντηση στο κινητό, με τη τιμή της βενζίνης, το πρατήριο πώλησης καυσίμων, καθώς και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης που εντοπίστηκαν στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Καλούνται οι διπλοεγγεγραμμένοι δημότες-σύζυγοι, κατόπιν της με αριθμ.42/2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ με θέμα  «Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη»,  όπως προσέλθουν  στην υπηρεσία Δημοτολογίου της έδρας (Κ. Καραμανλή 18-ΒΟΥΛΑ) μέχρι 31/12/2011, προκειμένου να επιλέξουν  με υπεύθυνη δήλωση, την οικογενειακή μερίδα  η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές, διότι συνέπεια των συνενώσεων που επέφερε ο Ν.3852/2010 είναι η ύπαρξη διπλών οικογενειακή μερίδα μέσα στον ίδιο Δήμο, γεγονός που οφείλεται στην εγγραφή των συζύγων σε διαφορετικούς (πρώην) ΟΤΑ (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης), οι οποίοι σήμερα αποτελούν δημοτικές ενότητες του ίδιου δήμου.


Επισημαίνουμε  ότι μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, βάσει της εγκυκλίου, θα προβούμε οίκοθεν στην συγχώνευση των διπλών οικογενειακή μερίδα σε μία και συγκεκριμένα σε εκείνη του ενός εκ των συζύγων που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.

Άλλη μια χρονιά αντιπυρικής περιόδου έληξε . Παρά τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, οχημάτων και υλικοτεχνικής υποδομής το πρόγραμμα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών έληξε χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα στον Δήμο μας. Σ’ αυτό συνέβαλε η οργάνωση, η ετοιμότητα και η επιτυχής αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την Δημοτική Ομάδα Πυρασφάλειας, τις Εθελοντικές Ομάδες και τις σημαντικές προσπάθειες των Πολιτών.


Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο το Προσωπικό του Δήμου όσο και τις Εθελοντικές Ομάδες, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.


Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου  και Επικεφαλή της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας- Πυρόσβεσης της Δημοτικής Ενότητας Βούλας και τον κ. Γιώργο Γραμματικό, Επικεφαλή  της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας - Πυρασφάλειας της Δημοτικής Ενότητας Βάρης όπως και όλους τους Δημότες που συνέβαλαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ α/α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ