Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων
Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 2-10-2021 έως και 11-10-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr). Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με συστημένη αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη, ΤΚ:16671).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).

 

Κάντε αριστερό κλικ στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη        Αίτηση       Υπεύθυνη δήλωση

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Προσοχή για κάθε τμήμα συμμετοχής σας κάνετε ξεχωριστή αίτηση