ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός θέσης:106

Ειδικότητα: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Αριθμός ατόμων:  3


ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

106 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 29-12-2019 έως και 07-01-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 9:00 έως 15:00, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης,  (τηλ. επικοινωνίας: 213.20.20.772 & 773).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες-Διαγωνισμών Φορέων-Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr)

Ο.Α.Π.Π.Α
Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη τ.κ.16671
τηλ επικοιν.: 2132020765      (Διεύθυνση)
                   2132020773     (Πρωτόκολλο)
                   2132020714-10 (Αθλητισμός)
                   2132020775-77 (Πολιτισμός)
                   2132020776     (Προμήθειες)
φαξ:            2132020779

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) Γ.Γ.Α. 2019-2020

Προθεσμία  και τόπος υποβολής αιτήσεων

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 15-12-2019 έως και 24-12-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9:00- 14:00.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη), και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην
Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 17η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του
Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας
Βουλιαγμένης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΤΡΙΤΗ, 10η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 17:00,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18
Βούλα).
Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση των Αποκριάτικων εκδηλώσεων του Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2020 και
εξειδίκευση πίστωσης.
2) Έγκριση πραγματοποίησης των Πασχαλινών εκδηλώσεων του Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος
2020 και εξειδίκευση πίστωσης.
3) Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης γιορτής του 2 ου Βρεφονηπιακού
Σταθμού Βούλας.
4) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Γ’
Τρίμηνο έτους 2019).

5) Διαγραφή/παραγραφή υποχρέωσης έτους 2018 σε οικονομικό φορέα, λόγω μη
γενομένης της παροχής υπηρεσίας.
6) Έγκριση διακοπής φιλοξενίας νηπίων από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
και απαλλαγή από τα τροφεία κατόπιν σχετικών αιτημάτων των γονέων.
7) Συγκρότηση Επιτροπής του αρθρ. 1 του Π.Δ. 270/81 για τη διεξαγωγή
δημοπρασιών για τη μίσθωση, εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων έτους 2020.
8) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 40/2019 Απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης
επιτροπών αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου παραλαβής προμηθειών
/εργασιών για το έτος 2019.
9) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 95/2019 Απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης
Επιτροπών για διεξαγωγή διαγωνισμού προμηθειών ειδών αθλητικής ένδυσης
και εξέτασης των ενστάσεων.
10) Έγκριση πραγματοποίησης του διασχολικού πρωταθλήματος 2020 που
περιλαμβάνει τα αθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης,
κλασσικού αθλητισμού, πινγκ πονγκ, κολύμβησης και το σκάκι στα πλαίσια της
προαγωγής και ενίσχυσης του σχολικού αθλητισμού στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
11) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών αθλητικής ένδυσης για το διασχολικό
πρωτάθλημα 2020 και λοιπών αθλητικών δράσεων.
12) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του ΝΠΔΔ
Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, έτους 2020.
13) Εξέταση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6556/6-11-2019 αίτησης της Ι.Κ.Ε. με την
επωνυμία «ΚΑΒΟΥΡΙ ΤΕΝΝΙS CLUB I.K.E.” μισθώτριας του κυλικείου και των 7
γηπέδων τένις στο Μεγ. Καβούρι και λήψη απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση συμμετοχής
Μια μικρή φωτογραφία
Αποδεικτικό διεύθυνσης (φωτοαντίγραφο ΔΕΚΟ ή Κάρτα Δημότη)
Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση για τα Αθλητικά τμήματα και το τμήμα Λάτιν χορών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για Δημότες-Κάτοικους
Κόστος εγγραφής: 5 €
Μηνιαία συνδρομή: 13€ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, 10€ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Εξαιρούνται τα μαθήματα Μουσικής και το Τένις, όπου το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται
σε 17€ μηνιαίως για τους ανηλίκους και 25€ για τους ενήλικες.

Εγγραφές:
Καθημερινές και ώρες 8:00-13:00
Δ/νση :Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη 16671
Τηλ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 2132020710, 2132020714 & 2132020771

Τηλ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 2132020775, 2132020777


FAX:2132020779
Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site: www.vvv.gov.gr (Αναλυτικό Πρόγραμμα :Ανακοινώσεις Ο.Α.Π.Π.Α.)

-Τα προγράμματα του Ο.Α.Π.Π.Α. υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των δημοτικών ενοτήτων Βάρης, Βούλας & Βουλιαγμένης.
-Το αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμμάτων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.vvv.gov.gr στις ανακοινώσεις του ΟΑΠΠΑ
-Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημέρες και ώρες των προγραμμάτων, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων . -Τα τμήματα για να λειτουργήσουν θα πρέπει να υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής.

Για να δείτε τις λεπτομέρειες κάντε αριστερό κλικ στα παρακάτω συνημμένα αρχεία

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑΤΑ & ΗΛΙΚΙΕΣ)