ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».

 Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 07-01-2020 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Βάρης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 806.451,61 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κληρώσεων ΜΗΜΕΔ

Ελένη Μωραϊτη             Αγησίλαος Κούσιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                               ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                             ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                 Βάρη, 31-10-2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. -41332-
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                                                                                                                                                      ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Μ. Κουκουμίδης
Τηλέφωνα: 213 2030429
Fax: 213 2030439
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Α.Μ. 133/201ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #66.353,16€# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 • - Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • - Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • - Τα Άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων» με επιβλέποντα τον κο Εμμανουήλ Κουκουμίδη με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου ΤΕ4 γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων κα Ζωή Δράμη στις 11/11/2019, και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                      Βάρη, 14-10-2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. -38508-
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                                                                                                                                                           ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Ε. Μωραϊτη
Τηλέφωνα: 213 2030488
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ # 219.521,85€ # με Φ.Π.Α.

(σύμφωνα με την 45832/06.11.2017 Εργολαβική Σύμβαση)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Το Άρθρο 170 του Ν. 4412/2016

 • Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Τα άρθρα 132 και 154 του Ν. 4412/16

 • Την με αρ. Πρωτ. 38454/14.10.2019 αίτηση του αναδόχου

 • Την από 21.01.2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συνημμένη έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων του έργου με αρ. πρωτ. 1037/11.01.2019.

 • Τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης Α.Μ. 157/2016.

 • Την 119/2017 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 • Την υπ΄ αριθμό 45832/06.11.2017 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.

 • Την από 22.08.2016 Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής

 • Την απόφαση 306/2018 του Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ του έργου

 • Την απόφαση 161/2019 του Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» συνολικού συμβατικού ποσού 219.521,85€ με Φ.Π.Α. (όπως ορίζεται στην υπ΄ αρ. 45832/06.11.2017 Εργολαβική Σύμβαση και με το υπ’ αρ. 49251/24.11.2017 ορισμό επιβλεπόντων : α) Ελένη Μωραϊτη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. β) Άρη Μέμο, Αρχιτέκτων Π.Ε. γ) Εμμανουήλ Κουκουμίδη , Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. και δ) Ανδριανέττα Ρούσσου , Γεωπόνο,

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου

β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και

γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη

στις 21/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                   ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                                                       Βάρη, 20-09-2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. -34999-
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                                                                                                           ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Μ. Καπετανακη
Τηλέφωνα: 213 2030428
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #181.081,00€ # με Φ.Π.Α.

(σύμφωνα με την 54655/22.12.2017 Εργολαβική Σύμβαση και την 42684/13.11.2018 1η Συμπλ. Σύμβαση)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Το Άρθρο 170 του Ν. 4412/2016

 • Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Την με αρ. πρωτ. 50139/27.12.2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συνημμένη έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων του έργου.

 • Τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης Α.Μ. 16 /2017.

 • Την 299/2017 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 • Την υπ΄ αριθμό 54655/22.12.2017 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.

 • Την υπ΄ αριθμό 333/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης του έργου.

 • Τα άρθρα 132 και 154 του Ν. 4412/16

 • Η υπ΄ αριθμό 16777/28.09.2018 θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για τη σύμφωνη γνώμη στον 2ο ΑΠΕ και τη σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ».

 • Την απόφαση 431/2018 του Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ του έργου και η 1η Σ.Σ.Ε.

 • Την απόφαση 488/2018 Δ.Σ περί Έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018 με την οποία ενισχύεται ο Κ.Α. 15-7331.020 με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ” από το ποσό των 138.813,20€ στο ποσό των 181.081,00€.

 • Την υπ΄ αριθμό 42684/13.11.2018 Εργολαβική Σύμβαση για συνολικό ποσό 60.343,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» συνολικού συμβατικού ποσού 181.081,00€ με Φ.Π.Α. (όπως ορίζεται στην υπ΄ αρ. 54655/22.12.2017 Εργολαβική Σύμβαση και την υπ΄ αρ. 42684/13.11.2018 1η Συμπλ. Σύμβαση με επιβλέποντες τους : α) Μαρία Καπετανάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. β) Γεώργιο Νικολή, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου

β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και

γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη

στις 25/09/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                               ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                                                   Βάρη, 16-07-2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. -26795-
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                                                                                         ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Α. Δάγλας

Τηλέφωνα: 213 2030421

Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Α.Μ.:138/2015

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ # 37.800,81 €#(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

2. . Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6. Τα Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008

7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

8. Την υπ’ αρ. 15989/02.05.2017 βεβαίωση περαίωσης της διεύθυνσης μ

9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» συμβατικού ποσού 37.800,81 με Φ.Π.Α. με επιβλέποντα τον κο Ανδρέα Δάγλα με ειδικότητα ΠΕ3 Πολιτικό Μηχανικό

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Αντρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 19/07 /2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Αρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ