ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

ΣΧΕΔΙΟ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ_ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. pdf

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                        Βάρη, 12-10-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                         Αριθ. Πρωτ. 36674
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                                                          ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

   ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  ΒΟΥΛΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

   ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  »

 

 1. Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).

         Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης.

         Ιστοσελίδα : www.vvv.gov.gr

         Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης που έχει έδρα : Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα.

         Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης που έχει έδρα : Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη.

         Πληροφορίες Ανδρέας Δάγλας, τηλ.: 2132030420, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Fax: 2132030439.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

CPV

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

(€)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

1.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

13

71322200-3

51.225,30

51.225,30

Β΄ και άνω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

51.225,30

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

7.683,80

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)

58.909,10

ΦΠΑ (24%)

  14.138,18

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

73.047,28

Τόπος αντικειμένου μελέτης : Αττική (κωδικός NUTS : GR3), Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

         Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση, που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α)     φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Β΄ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β)     οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

γ)      οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει εκτός του μελετητικού πτυχίου,  να διαθέτει εμπειρία  10ετή  από  την  κτήση  του  πτυχίου και εν΄ ισχύ σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008 και να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται από την σύνταξη μίας (1) τουλάχιστον Οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων εντός αστικής περιοχής, η οποία εκτελέσθηκε με σύμβαση μελέτης του υποψήφιου  κατά την τελευταία 2ετία προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και έχει εγκριθεί και παραληφθεί. Στη ανωτέρω μελέτη πρέπει να περιλαμβάνεται μήκος αγωγών ομβρίων μεγαλύτερο του ενός (1,0) χιλιομέτρου, στα πλαίσια Σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή στα πλαίσια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα μελέτης ή κατασκευής.

 Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη  της ένωσης.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

 1. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

 1. Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 40%)
 2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
 3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)

 1. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με ΚΑ 30-7413.057.
 2. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

         Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε εξι (6) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.vvv.gov.gr.

         Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται από τις 16-10-2018 στα γραφεία της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ.                166 72 Βάρη).

 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
 2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα).

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

 • κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 • κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Παρατήρηση : Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 406/11-10-2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΙΟΡΩΨΖ-87Α)    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                           Βάρη, 20-09-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Αριθ. Πρωτ. -33260-
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                              ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: A. Μέμος
Τηλέφωνα: 213 2030465
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»  Α.Μ.  29/2013

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  #35.198,39 €# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 2. Την υπ' αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')
 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011  Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Την    υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Την   υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Τα Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008
 7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές
τους, για την παραλαβή  του  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»  με επιβλέποντα τον Κο  Άρη  Μέμο  με  ειδικότητα  Αρχιτέκτονα Μηχανικού γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 25/9/2018, και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων Π.Ε. & Τ.Ε. Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                              Βάρη, 13-09-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 32255
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                                                     ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Α. ΜΕΜΟΣ
Τηλέφωνα: 213 2030465
Fax: 213 2030439
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», Α.Μ.: 86/2013, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  #68.000,00 €#(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')
 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Τα Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008
 7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή  του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» με επιβλέποντα τον Κο  Άρη  Μέμο  με  ειδικότητα  Αρχιτέκτονα Μηχανικού γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 25/9/2018, και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων Π.Ε. & Τ.Ε. Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Παναγιώτα Γεωργιάκου
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                  Βάρη, 10-09-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ. -31794-
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                    ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: A. Μέμος
Τηλέφωνα: 213 2030465
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρων του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης»  Α.Μ.  160/2015

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  #112.054,00 €# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 2. Την υπ' αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')
 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011  Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Την    υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Την   υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Τα Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008
 7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές
τους, για την παραλαβή  του  «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρων του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης»  με επιβλέποντα τον Κο  Άρη  Μέμο  με  ειδικότητα  Αρχιτέκτονα Μηχανικού γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 19/9/2018, και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων Π.Ε. & Τ.Ε. Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

                                                                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ».

 Aνακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 06-09-2018 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Βάρης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 241.935,48 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κληρώσεων ΜΗΜΕΔ

Ελένη Μωραϊτη              Αγησίλαος Κούσιας