ΜΕΛΕΤΗ.zip

ΤΕΥΔ.doc

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                                             Βάρη   24/12/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ.:   -24.12.2018-
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673, Βούλα

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Διαμόρφωση Κ.Χ. πλατείας Θεάτρου Δ.Ε. Βάρης"

 

 Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου την κατασκευή του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 140/ 2018 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7322.045. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 € εκ των οποίων 1.000,00 € έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2018, και 159.000,00 € στον Προϋπολογισμό του 2019.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 49185/20.12.2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. ΑΑΥ: A-1318 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:7Α7ΝΩΨΖ-ΔΧΙ και στο ΚΗΜΔΗΣ με 18REQ004253167 2018-12-21.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες:

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (στην Α1 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (στην Α1 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής)
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (στην Α1 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής)

 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται  η 04.02.2019, (4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08.02.2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.580,00 ευρώ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 08-09-2019 (8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019), αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 79360. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25.01.2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 31.01.2019.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 537/2018 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΩΞ0ΝΩΨΖ-Τ3P.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                                           

                                                                                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                                                                   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

ΣΧΕΔΙΟ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ_ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. pdf

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                        Βάρη, 12-10-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                         Αριθ. Πρωτ. 36674
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                                                          ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

   ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  ΒΟΥΛΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

   ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  »

 

 1. Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).

         Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης.

         Ιστοσελίδα : www.vvv.gov.gr

         Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης που έχει έδρα : Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα.

         Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης που έχει έδρα : Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη.

         Πληροφορίες Ανδρέας Δάγλας, τηλ.: 2132030420, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Fax: 2132030439.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

CPV

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

(€)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

1.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

13

71322200-3

51.225,30

51.225,30

Β΄ και άνω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

51.225,30

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

7.683,80

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)

58.909,10

ΦΠΑ (24%)

  14.138,18

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

73.047,28

Τόπος αντικειμένου μελέτης : Αττική (κωδικός NUTS : GR3), Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

         Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση, που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α)     φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Β΄ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β)     οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

γ)      οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει εκτός του μελετητικού πτυχίου,  να διαθέτει εμπειρία  10ετή  από  την  κτήση  του  πτυχίου και εν΄ ισχύ σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008 και να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται από την σύνταξη μίας (1) τουλάχιστον Οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων εντός αστικής περιοχής, η οποία εκτελέσθηκε με σύμβαση μελέτης του υποψήφιου  κατά την τελευταία 2ετία προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και έχει εγκριθεί και παραληφθεί. Στη ανωτέρω μελέτη πρέπει να περιλαμβάνεται μήκος αγωγών ομβρίων μεγαλύτερο του ενός (1,0) χιλιομέτρου, στα πλαίσια Σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή στα πλαίσια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα μελέτης ή κατασκευής.

 Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη  της ένωσης.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

 1. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

 1. Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 40%)
 2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
 3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)

 1. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με ΚΑ 30-7413.057.
 2. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

         Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε εξι (6) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.vvv.gov.gr.

         Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται από τις 16-10-2018 στα γραφεία της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ.                166 72 Βάρη).

 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
 2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα).

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

 • κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 • κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Παρατήρηση : Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 406/11-10-2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΙΟΡΩΨΖ-87Α)    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                           Βάρη, 20-09-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Αριθ. Πρωτ. -33260-
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                              ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: A. Μέμος
Τηλέφωνα: 213 2030465
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»  Α.Μ.  29/2013

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  #35.198,39 €# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 2. Την υπ' αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')
 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011  Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Την    υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Την   υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Τα Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008
 7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές
τους, για την παραλαβή  του  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»  με επιβλέποντα τον Κο  Άρη  Μέμο  με  ειδικότητα  Αρχιτέκτονα Μηχανικού γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 25/9/2018, και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων Π.Ε. & Τ.Ε. Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                              Βάρη, 13-09-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 32255
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                                                     ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Α. ΜΕΜΟΣ
Τηλέφωνα: 213 2030465
Fax: 213 2030439
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», Α.Μ.: 86/2013, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  #68.000,00 €#(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')
 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Τα Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008
 7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή  του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» με επιβλέποντα τον Κο  Άρη  Μέμο  με  ειδικότητα  Αρχιτέκτονα Μηχανικού γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 25/9/2018, και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων Π.Ε. & Τ.Ε. Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Παναγιώτα Γεωργιάκου
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                  Βάρη, 10-09-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ. -31794-
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                    ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: A. Μέμος
Τηλέφωνα: 213 2030465
Fax: 213 2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρων του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης»  Α.Μ.  160/2015

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  #112.054,00 €# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 2. Την υπ' αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')
 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011  Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Την    υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Την   υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Τα Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008
 7. Το Άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές
τους, για την παραλαβή  του  «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρων του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης»  με επιβλέποντα τον Κο  Άρη  Μέμο  με  ειδικότητα  Αρχιτέκτονα Μηχανικού γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 19/9/2018, και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων Π.Ε. & Τ.Ε. Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

                                                                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

                                                                                                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ