ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ».

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 03-09-2018 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Βάρης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.209.677,42 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κληρώσεων ΜΗΜΕΔ

Ελένη Μωραϊτη           Αγησίλαος Κούσιας

ΜΕΛΕΤΗ.pdf

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

 
                         

Βάρη,     18- 06 - 2018     

Αριθμ. Πρωτ.  21553

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Α.Μ.:  44/2018
Κ.Α. :  64-7413.001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 (ΜΕ 24% Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-Σ.Β.Α.Κ.                          

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

 Τoν με Ανοικτή Διαδικασία Συνοπτικό Διαγωνισμό , επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 44/2018 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο-Σ.Β.Α.Κ. . Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 64-7413.001 . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανωτέρω επιστημονικής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ (Με 24% ΦΠΑ) και έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2018 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 21288/14-06-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. ΑΑΥ : A-747 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  (αποστολή e-mail), είτε θα χορηγείται από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132030422, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Ιωάννης Λαλλάς (e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα  που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα και εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης[i].

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών.

Προθεσμία εκτέλεσης της επιστημονικής υπηρεσίας : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της επιστημονικής υπηρεσίας ορίζεται σε τέσσερις και μισό  (04 1/2)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια ανάθεσης κατά το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν4412/16 και περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Η Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμό Απόφ. 268/2018 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 65Μ8ΩΨΖ-Ι3Κ .

Η  παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                              

     Ο Δήμαρχος

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

[i]

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.zip

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.pdf

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                Βάρη, 14-05-2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    Αριθ. Πρωτ. -16788-
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Μ. Καπετανάκη 
Τηλέφωνα: 213 2030428- Fax: 213 2030439
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ –

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 73269)

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 29/2018 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (ανταποδοτικό). Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 25-7312.002. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 53.988,65 € έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2018, και 96.011,35 € στον Προϋπολογισμό του 2019.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 16188/09.05.2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. ΑΑΥ: A-651 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:ΩΡ4ΡΩΨΖ-ΤΥΥ.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην  κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην Α2 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών- (2 πτυχία - Α1 τάξης)), και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07.06.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 14.06.2018,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.419,00 ευρώ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 07-01-2019, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                           Βάρη, 4/01/2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Αριθ. Πρωτ. 221
Ταχ.Δ/νση:  Βασ. Κων/νου 25
Τ.Κ. 16672 – Βάρη
Πληροφ.: Μ. Καπετανάκη  
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνα: 213 2030428- Fax: 213 2030420

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 παρ. 8(β)

Για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου

για την κατασκευή του έργου (Α.Μ 120/2017): «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017»

                                   με προεκτιμώμενη αμοιβή: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

 

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4012/2016 (ΦΕΚ 147/ 08.08.2017 τεύχος Α')
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
3.    Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11- 2011 τεύχος Β')
4.    Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.    Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6.    Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φς .18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7.    Την ανάγκη ανάδειξης μέλους με τον  αναπληρωτή  του για τη συμπλήρωση της επιτροπής διενέργειας δημόσιων  διαγωνισμού  με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για διαγωνισμού. την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017» για να συμπληρώσει την επιτροπή

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 08/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                              Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ
                                                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΣΧΕΔΙΑ ΗΜ.zip

ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ.zip

ΣΧΕΔΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ.zip

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.zip

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΤΕΥΔ.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                      Βούλα  ,  22.12.2017
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αριθ. Πρωτ.: 54708
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

 Προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 51, Ο.Τ. 25 ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 330.645,16   ( χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 183/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους του Δήμου. Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. : 30-7321.013. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 410.000,00 € (Με 24% ΦΠΑ)   εκ των οποίων 10.000,00 € έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2017 , 200.000,00 € στον  Προϋπολογισμό του 2018 και 200.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2019   . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 54698/22-12-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ. ΑΑΥ : A-1127 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων .

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

 για έργα  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ στην Α2 τάξη και άνω  ΚΑΙ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  στην Α1 τάξη και άνω ή Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσω Τεχνικών Σχολών  με τουλάχιστον εννεαετή πείρα ή Αδειούχοι επιχειρηματίες με τουλάχιστον εννεαετή πείρα ή Εμπειροτέχνες με τουλάχιστον ενδεκαετή πείρα ή Υπομηχανικοί  πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από λήψη πτυχίου

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.

   β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:

δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2018 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα .10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30/01/2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.