ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΨΗΦ_ΥΠΟΓ. zip

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ. zip

ΣΧΕΔΙΑ_ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.zip

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

Βάρη,  11/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 52381
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673
Βούλα
 
 
ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (67179)
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
CPV:
45000000-7, 45112711-2, 45248000-7, 45316100-6
 
Α.Μ.:
115/ 2017
 
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ)
Κ.Α. :    64 – 7322.002
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
με Φ.Π.Α.:
2.500.000,00 €
(2.016.129,03+ 24% Φ.Π.Α)
 
 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

1.         Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από εργασίες : 1) κατηγορίας Οικοδομικών Έργων, 2) κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, 3) κατηγορίας Υδραυλικών Έργων  και 4) κατηγορίας  Έργων Πρασίνου
2.         Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45000000-7, 45112711-2, 45248000-7, 45316100-6, Κωδικός NUTS: EL 305
3.         Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon.
4.         Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 9/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9/01/2018 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
5.         Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
6.         Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή κοινοπραξία 2 πτυχίων τάξης Α2 κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, και στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ,  και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
7.         Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των (ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ  ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ) 40.323,00 ευρώ και θα απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 9/11/2018.
8.         Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ : 64 – 7322.002 του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου και θα καλυφθεί  από ιδίους πόρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 48979/23-11-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ. ΑΑΥ : A-1026 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
9.         Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοχτώ ( 18) μήνες.
10.       Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

 

ΜΕΛΕΤΗ.zip

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                         Βούλα  ,  30-10-2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αριθ. Πρωτ.:  -   44120 -

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017

 

1.         Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας.

2.         Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45431000-7, Κωδικός NUTS: EL 305

3.         Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon.

4.         Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 27.11.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30.11.2017 και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.zip

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                      Βούλα  ,  30-10-2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αριθ. Πρωτ.:  -   44119 -

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου &Χώρου Στάθμευσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας»

 

Ο Δήμαρχος

 

1. Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου &Χώρου Στάθμευσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας» προϋπολογισμού 180.000,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 110/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).

 2. Ταξινόμηση έργου :

CPV: 45112700-2,  45233260-9 και 45316100-6

Κωδικός NUTS: EL 305

 3. Πρόσβαση στα έγγραφα :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.vvv.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των σχεδίων που συνοδεύουν την σύμβαση από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, Βάρη 16672, 1ος όροφος κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 4. Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς - Τεύχος Μελέτης :

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 29/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ.. η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την επιτροπή διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 5/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..