Σχετικά

meleti.pdf

diakiriksi.pdf

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» με προϋπολογισμό 350.000,00 € με ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της “ανοιχτή δημοπρασία” της παρ. α) του αρθρ. 3 του Ν.3669/08
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ.απόφ. 471/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 69ΥΙΩΨΖ-Β8Ε
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα της  προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου  6  του   Ν.3669/08.

Σχετικά

meleti.pdf

proypologismos.pdf

diakiriksi.pdf

 

                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση του έργου:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 800.000,00 € με ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασια της “ανοιχτή δημοπρασία” της παρ. α) του αρθρ. 3 του Ν.3669/08
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ.απόφ. 434/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: Ω08ΙΩΨΖ-ΤΞ2
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα της  προσφοράς  με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου  6  του   Ν.3669/08.

Σχετικά αρχεία

diakiriksi.pdf

techniki_ekthesi.pdf

proypologismos.pdf

timologio_meletis.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

fay.pdf

say.pdf

proedrika_diatagmata_say.pdf

 

                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ο Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» με προϋπολογισμό 73.800,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες κα Μ.Καρσαμπά τηλ.: 2132030468, FAX επικοινωνίας 213 20 30 439,  μέχρι την Πέμπτη 19-11-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου www.vvv.gov.gr  όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη . Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναγυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτιστικού & Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) με την υπ.αριθμ.απόφ. 116/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6Χ4ΣΟΚ0Κ-Ψ2Τ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα  με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).  

Σχετικά αρχεία

diakiriksi.pdf

ESY.pdf

FAY.pdf

GSY.pdf

PROYP.pdf

SAY.pdf

TECHNIKI_EKTHESI.pdf

TIMOLOGIO.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

 1. Προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με βάση τα συντασσόμενα τεύχη της (138/2015) μελέτης του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Ε. (Ν.3669/2008 τ116Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν και σε εκτέλεση της με αριθμό 362/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 Το έργο αφορά την ανακατασκευή και την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης.

 2. Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 81.300,81€ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απροβλέπτων).

 

 Σχετικά αρχεία
Dakirixi_sxoleion_2015_16.pdf
eidiki_syggrafi.pdf
exofyll_periexomena_techn_ekthesi.pdf
fay.pdf
Geniki_sygkrafi.pdf
proedriko_diatagma.pdf
proypologismos.pdf
say.pdf
timologio_meletis.pdf

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

  1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 400.000,00 €.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Γ.Νικολή τηλ.: 2132030460 , Kα Ε.Μωραϊτη  τηλ: 2132030488   -   FAX επικοινωνίας 213 20 30 439  ,  μέχρι την Πέμπτη 12-11-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.

Page 12 of 12