Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                        

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2019

 

Έχοντας υπόψιν:

1) Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 79 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του Ν.4555/18 και αναριθμήθηκε με την περιπτ.β’ της παρ.9 του άρθρου 5 του Ν.4623/19.

2) Το άρθρο 37 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

                                                         

Ο Πρόεδρος ορίζει ως αναπληρωτή του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον σύμβουλο του τοπικού συμβουλίου κ. Νικόλαο Μακρή. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα “Διαύγεια”.

                                                                             Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                  Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

                                                                               Βασίλειος Παπαδόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με ταφές, εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους”

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

  Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 24η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:    

 

    

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με ταφές, εκταφές και  παρατάσεις ταφών των συγγενών τους”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την    14η  Ιουνίου  , ημέρα  Παρασκευή  και ώρα   20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία και ευταξία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης»