ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 111/2020Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 112/2020Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 113/2020Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Ανάκληση της 45/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020, συγκαλείται η 4η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 13η Απριλίου ημέρα…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020, συγκαλείται η 3η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 23η Μαρτίου ημέρα…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 34/2020Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης Ψήφισμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη στήριξη και συνέχιση λειτουργίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Ελληνικού (Μ.Κ.Ι.Ε.). Αριθ. Απόφασης: 35/2020Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2019. Αριθ. Απόφασης: 36/2020Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού…