1.  

 2. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 3. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 4.  

 5. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, συγκαλείται η 5η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 4η Μαΐου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 12:00 και λήξης τις 13:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης ορισμού μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.).

 2. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στην οδό Ιάσωνος και στην οδό Πανός, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης .

 3. Προγραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην πυρασφάλεια με τετράμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2020.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 111/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 112/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 113/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Ανάκληση της 45/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2020).”

Αριθ. Απόφασης: 114/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. - Δ.Φ.) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Αριθ. Απόφασης: 115/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 116/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου.

Αριθ. Απόφασης: 117/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου.

Αριθ. Απόφασης: 118/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση ημερομηνιών για τη μετάβαση της αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο: “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-Balkanmed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 119/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5029178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Αριθ. Απόφασης: 120/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ο.Α.Π.ΠΑ. για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 121/2020
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση εγκεκριμένου Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συμπλήρωση της με αριθμ. 464/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 122/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος του Κοιμητηρίου στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 123/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση αναδιάταξης τμημάτων του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 124/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2311 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 125/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2205 διαζώματος Μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 

Αριθ. Απόφασης: 126/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Κάλυψη δαπανών ταφής απόρου - θανούσας.

Αριθ. Απόφασης: 127/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου Απόδοσης Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και Ακαθάριστων Εσόδων.

 

Αριθ. Απόφασης: 128/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Ράνια Πολύζου) κατ΄ άρθρο 281 παρ 3 του ν.3463/06.

Αριθ. Απόφασης: 129/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την κατάργηση δύο (2) θέσεων περιπτέρων.

Αριθ. Απόφασης: 130/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση χρήσης οχήματος (καλαθοφόρου - ανυψωτικού) στο Δήμο Κύθνου.

Αριθ. Απόφασης: 131/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση χρήσης οχήματος (απορριμματοφόρου) στο Δήμο Άνδρου.

Αριθ. Απόφασης: 132/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί “αποδοχής της αίτησης του σπουδαστή Καμπίτση Άγγελου για την εκτέλεση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο μας”.

Αριθ. Απόφασης: 133/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 134/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 135/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & χώρου στάθμευσης κλειστού γυμναστηρίου Μηλαδέζας”.

Αριθ. Απόφασης: 136/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 137/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 138/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου αρ. 2 στη Βουλιαγμένη για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 139/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 140/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Α) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 141/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Γ) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 142/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης δαπάνης κατασκευής αγωγών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων του και οριστική δαπάνη εκκαθάρισης κατασκευής εξωτερικής διακλαδώσεως αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής κατά το άρθρο 14 του Ν. 1068/80.

Αριθ. Απόφασης: 143/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση παραλιακού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος 18 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 144/2020
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρκιζας – Βάρης
(Ν.Α.Ο.Β.Β) έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 145/2020
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 146/2020
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης-Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β.” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 147/2020
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 148/2020
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ”.

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 3. (μέσω τηλεδιάσκεψης)

 4.  

 5. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020, συγκαλείται η 4η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 13η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την καταλληλότητα του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου να υποδεχτεί τη λειτουργία νέου παιδικού σταθμού.

 2. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Το.Π.Φ.Υ. του Κέντρου Υγείας Βάρης.

 3. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Ανακατασκευές δημοτικών κτηρίων”.

 4. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων”.

 5. Σκοπιμότητα διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εδαφοβελτιωτικών Vita Green και Vita Green plus.

 6. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0724 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 7. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ήρας 27, στην Δ.Ε. Βάρης.

 8. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Ηρακλέους & Αχιλλέως, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 9. Έγκριση ή μη κοπής δύο πεύκων σε πεζοδρόμια επί των οδών Ακτής 11 & Αριστοτέλους, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 10. Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Περικλέους 16, στη Δ.Ε. Βάρης.

 11. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου επί του πεζοδρομίου της οδού Αθηνάς 25-31, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 12. Έγκριση ή μη κοπής δύο κουκουναριών στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χλόης 31, στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 3.  

 4. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020, συγκαλείται η 3η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 23η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020.

 2. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2020.

 3. Ανάκληση της 45/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2020).”

 4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. - Δ.Φ.) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

 5. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020.

 6. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου.

 7. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου.

 8. Τροποποίηση ημερομηνιών για τη μετάβαση της αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο: “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-Balkanmed 2014-2020.

 9. Αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5029178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

 10. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ο.Α.Π.ΠΑ. για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 11. Τροποποίηση εγκεκριμένου Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συμπλήρωση της με αριθμ. 464/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 12. Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος του Κοιμητηρίου στην Δ.Ε. Βούλας.

 13. Έγκριση αναδιάταξης τμημάτων του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 14. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2311 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 15. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2205 διαζώματος Μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 1. Κάλυψη δαπανών ταφής απόρου - θανούσας.

 2. Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου Απόδοσης Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και Ακαθάριστων Εσόδων.

 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ΄ άρθρο 281 παρ 3 του ν.3463/06.

 4. Λήψη απόφασης για την κατάργηση δύο (2) θέσεων περιπτέρων.

 5. Παραχώρηση χρήσης οχήματος (καλαθοφόρου - ανυψωτικού) στο Δήμο Κύθνου.

 6. Παραχώρηση χρήσης οχήματος (απορριμματοφόρου)στο Δήμο Άνδρου.

 7. Λήψη απόφασης περί “αποδοχής της αίτησης του σπουδαστή Καμπίση Άγγελου για την εκτέλεση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο μας”.

 8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 9. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2017”.

 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & χώρου στάθμευσης κλειστού γυμναστηρίου Μηλαδέζας”.

 11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.

 12. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου αρ. 2 στη Βουλιαγμένη για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2020.

 14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης, για το έτος 2020.

 15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Α) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

 16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Γ) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

 17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης δαπάνης κατασκευής αγωγών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων του και οριστική δαπάνη εκκαθάρισης κατασκευής εξωτερικής διακλαδώσεως αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής κατά το άρθρο 14 του Ν. 1068/80.

 18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση παραλιακού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος 18 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

 19. Απολογισμός επιχορήγησης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρκιζας - Βάρης έτους 2019.

 20. Απολογισμός επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” έτους 2019.

 21. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “Ν.Α.Ο.Β.Β.” για το έτος 2020.

 22. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2020.

 23. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 34/2020
Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη στήριξη και συνέχιση λειτουργίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Ελληνικού (Μ.Κ.Ι.Ε.).

Αριθ. Απόφασης: 35/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 36/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 37/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του Τοπικού Δικτύου Πεζοπορικού Τουρισμού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 38/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Κατανομή (Α΄2020) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 39/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-BalkanMed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 40/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.

Αριθ. Απόφασης: 41/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 42/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6374/20.2.2020)

Αριθ. Απόφασης: 43/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6372/20.2.2020)

Αριθ. Απόφασης: 44/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση σύναψης όρων Τροποποίησης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης” & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

Αριθ. Απόφασης: 45/2020
Θέμα 11αo Ημερησίας Διάταξης
Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2020).

Αριθ. Απόφασης: 46/2020
Θέμα 11βo Ημερησίας Διάταξης
Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2021).

Αριθ. Απόφασης: 47/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

Αριθ. Απόφασης: 48/2020
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 49/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 50/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Α.Ο. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 51/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 52/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 53/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Αριθ. Απόφασης: 54/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Αριθ. Απόφασης: 55/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 56/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 57/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 58/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006” .

Αριθ. Απόφασης: 59/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 60/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 61/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 62/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Α.Ο. Βούλας, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 63/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 64/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 65/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 66/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 67/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.) για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 68/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 69/2020
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 - ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 70/2020
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 71/2020
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΕΛΑΙΑ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 72/2020
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΛΕΥΚΙΠΟΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 73/2020
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “TAE KWON DO” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 74/2020
Θέμα 40o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 75/2020
Θέμα 41o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ).

Αριθ. Απόφασης: 76/2020
Θέμα 42o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 77/2020
Θέμα 43o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Αριθ. Απόφασης: 78/2020
Θέμα 44o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων” έτους 2017 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση, ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού.

Αριθ. Απόφασης: 79/2020
Θέμα 45o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Άννα Βάλβη) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 80/2020
Θέμα 46o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Ράνια Πολύζου), κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 81/2020
Θέμα 47o Ημερησίας Διάταξης
Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα).

Αριθ. Απόφασης: 82/2020
Θέμα 48o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 83/2020
Θέμα 49o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ήβης 8 στη Δ.Ε Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 84/2020
Θέμα 50o Ημερησίας Διάταξης
Επικύρωση της έγκρισης ταφής (φιλοξενία) στον με αριθ. Π 202 οικογενειακό τάφο Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 85/2020
Θέμα 51o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής τριών δένδρων (λεύκες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 4 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 86/2020
Θέμα 52o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων επί της οδού Πλαπούτα 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 87/2020
Θέμα 53o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 88/2020
Θέμα 54o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός στη συμβολή της με τη Λεωφ. Αθηνάς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 89/2020
Θέμα 55o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θεμιστοκλέους 37 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 90/2020
Θέμα 56o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 52Β στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 91/2020
Θέμα 57o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παλλάδος και Δάφνης 1 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 92/2020
Θέμα 58o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προμηθέως 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 93/2020
Θέμα 59o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χάριτος 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 94/2020
Θέμα 60o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δάφνης 8 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 95/2020
Θέμα 61o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 96/2020
Θέμα 62o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής φοίνικα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σολωμού 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 97/2020
Θέμα 63o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ευκάλυπτου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ακτής 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 98/2020
Θέμα 64o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο ξερών πεύκων επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 99/2020
Θέμα 65o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 100/2020
Θέμα 66o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παπανδρέου 7 στη Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 101/2020
Θέμα 68o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (βραχυχίτωνες) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μιλτιάδου 2 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 102/2020
Θέμα 69o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ρόδου και Σπετσών στη Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 103/2020
Θέμα 70o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαταιών 27 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 104/2020
Θέμα 71o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σαντορίνης 28 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 105/2020
Θέμα 72o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΜΑΡΤΙΔΗ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων στην Βάρη το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 106/2020
Θέμα 73o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία YAVA-EYΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πινακίδων/επιγραφών μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Ευελπίδων και Καλαμάτας 1, στη Βάρη το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 107/2020
Θέμα 74o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “VARKIZA RESORT” EVENT MANAGEMENTGROUP MON. IKE OΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών σε ιδιωτικό χώρο σε παράδρομο τη Λ. Ποσειδώνος στην Ακτή Βάρκιζας το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 108/2020
Θέμα 75o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί μη παράλληλα προς την όψη κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ήρας 2 στη Βουλιαγμένη το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 109/2020
Θέμα 76o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “CARIVE CAFE” ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΔΑΛΑΚΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση τεσσάρων (4) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών, εκ των οποίων οι τρείς (3) πινακίδες είναι διπλής όψης, κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) και μία (1) πινακίδα είναι μονής όψης στην πλάγια πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λ. Ευελπίδων, στη Βάρη το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 110/2020
Θέμα 77o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΝESTLE MINI MARKET VUNTSOVA LYUDMILA VELINOVA” για μία (1) επιγραφή-σημαία διπλής όψης σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού Αθηνάς 20 στη Βουλιαγμένης ,το έτος 2019.

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 1/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους, 2020.

Αριθ. Απόφασης: 2/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 
1η δομική αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 3/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση επί της αρχής της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του τοπικού δικτύου πεζοπορικού τουρισμού στην περιοχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 4/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης 
Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 109/2001 απόφασης του Δ.Σ. περί αδελφοποίησης Δήμου Καλυμνίων και Δήμου Βούλας.

 Αριθ. Απόφασης: 5/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης 
Kατανομή ποσού 23.024,33 € στις σχολικές επιτροπές από φόρο ηλεκτροδοτούμενων, από 1-1-2019 έως 30-11-2019.

Αριθ. Απόφασης: 6/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης 
Κατανομή ποσού 98.040,77 στις σχολικές επιτροπές από φόρο ηλεκτροδοτούμενων, από 1-1-2019 έως 30-11-2019.

Αριθ. Απόφασης: 7/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης 
Λήψη απόφασης για την άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και της εφαρμογής του στο έδαφος στο Ο.Τ. 317 και τον χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 317, ως κοινόχρηστου χώρου.

Αριθ. Απόφασης: 8/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης 
Λήψη απόφασης για την υποβολή νέας μελέτης Διαμόρφωσης Παραλίας Αγ. Νικολάου Πάλλων Βουλιαγμένης και έγκριση αυτής από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 9/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

 Αριθ. Απόφασης: 10/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης 
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ν.Π.Δ.Δ.). 

Αριθ. Απόφασης: 11/2020
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης 
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ν.Π.Δ.Δ.). 

Αριθ. Απόφασης: 12/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 13/2020
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 14/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης 
Τροποποίηση της Επιτροπής Αξιολόγησης χρηματοδότησης δράσεων αθλητικών συλλόγων.

Αριθ. Απόφασης: 15/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αριθ. Απόφασης: 16/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

 Αριθ. Απόφασης: 17/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

Αριθ. Απόφασης: 18/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη παραχώρησης μηχανήματος έργου στον Δήμο Καλυμνίων.

Αριθ. Απόφασης: 19/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης 
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.1 (Α/Α ΟΠΣ: 3658) για την πράξη με τίτλο: “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 20/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης 
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020" (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια".

Αριθ. Απόφασης: 21/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3670/9.12.2019 Πρόσκλησης “Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 22/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης 
Συμμετοχή του Δήμου στη σύσταση του Δικτύου με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού-Παιδείας & Περιβάλλοντος ΟΤΑ”.

 Αριθ. Απόφασης: 23/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης 
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Κιτσαράς και Συνεταίροι) κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 24/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης 
Kαθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Γεώργιος Μάγκος) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 Αριθ. Απόφασης: 25/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης 
Kαθορισμός αμοιβής εξωτερικών δικηγόρων (Αθανασίου - Γεραπετρίτης (σε δικηγορική αναστολή) και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 Αριθ. Απόφασης: 26/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2019 (Συνεδρίαση στις 11/12/2019).

 Αριθ. Απόφασης: 27/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης 
Παραχώρηση θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ηλίου στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 28/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης 
Μεταφορά οστών σε νέα θέση στο Κοιμητήριο Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 29/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Συνδέσεις Ακινήτων με το Δίκτυο Ακαθάρτων-Τμηματικές Αποκαταστάσεις Αγωγών Ακαθάρτων”.

 Αριθ. Απόφασης: 30/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση για την κατ’ εξαίρεση διατήρηση εκτός ρυμοτομικής γραμμής υφιστάμενων βαθμίδων για την εξυπηρέτηση κτηρίου στο Δίλοφο Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 31/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση παραχώρησης οικοπέδου για εργοταξιακή χρήση επί των οδών Θησέως & Δήμητρας στο Ο.Τ. 21 στην Βουλιαγμένη για το έργο “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 32/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Περικλέους στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 33/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας 48Α στη Δ.Ε. Βούλας.
 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2020 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2019.

 2. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.

 3. Έγκριση της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του Τοπικού Δικτύου Πεζοπορικού Τουρισμού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 4. Κατανομή (Α΄2020) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 5. Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-BalkanMed 2014-2020.

 6. Αποδοχή της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.

 7. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 8. Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6374/20.2.2020)

 9. Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6372/20.2.2020)

 10. Έγκριση σύναψης όρων Τροποποίησης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

 11. Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 12. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

 13. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

 14. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

 15. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Α.Ο. Βούλας.

 16. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

 17. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης.

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

 19. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

 20. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

 21. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

 22. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” .

 23. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 -ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” .

 24. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης για το έτος 2020.

 25. Επιχορήγηση δράσεων του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ για το έτος 2020.

 26. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ” για το έτος 2020.

 27. Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Α.Ο. Βούλας, για το έτος 2020.

 28. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” για το έτος 2020.

 29. Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

 30. Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” για το έτος 2020.

 31. Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

 32. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.) για το έτος 2020.

 33. Επιχορήγηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2020.

 34. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 -ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” για το έτος 2020.

 35. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για το έτος 2020.

 36. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΕΛΑΙΑ” για το έτος 2020.

 37. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΛΕΥΚΙΠΟΣ” για το έτος 2020,

 38. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “TAE KWON DO” για το έτος 2020,

 39. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ” γαι το έτος 2020,

 40. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ” για το έτος 2020.

 41. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ).

 42. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

 43. Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ.

 44. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων” έτους 2017 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση, ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού.

 45. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Άννα Βάλβη) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 46. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Ράνια Πολύζου), κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 47. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα).

 48. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων”.

 49. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ήβης 8 στη Δ.Ε Βάρης.

 50. Επικύρωση της έγκρισης ταφής (φιλοξενία) στον με αριθ. Π 202 οικογενειακό τάφο Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας.

 51. Έγκριση ή μη κοπής τριών δένδρων (λεύκες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 4 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 52. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων επί της οδού Πλαπούτα 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

 53. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

 54. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός στη συμβολή της με τη Λεωφ. Αθηνάς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 55. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θεμιστοκλέους 37 στην Δ.Ε. Βούλας.

 56. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 52Β στην Δ.Ε. Βάρης.

 57. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παλλάδος και Δάφνης 1 στην Δ.Ε. Βάρης.

 58. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προμηθέως 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

 59. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χάριτος 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

 60. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δάφνης 8 στην Δ.Ε. Βούλας.

 61. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28 στην Δ.Ε. Βούλας.

 62. Έγκριση ή μη κοπής φοίνικα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σολωμού 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

 63. Έγκριση ή μη κοπής ευκάλυπτου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ακτής 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

 64. Έγκριση ή μη κοπής δύο ξερών πεύκων επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου στην Δ.Ε. Βάρης.

 65. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 66. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παπανδρέου 7 στη Δ.Ε Βούλας.

 67. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας & Δάφνης 8 στην Δ.Ε Βούλας.

 68. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (βραχυχίτωνες) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μιλτιάδου 2 στην Δ.Ε. Βούλας

 69. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ρόδου και Σπετσών στη Δ.Ε Βούλας.

 70. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλατεών 27 στην Δ.Ε. Βούλας.

 71. Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σαντορίνης 28 στην Δ.Ε. Βάρης.

 72. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΜΑΡΤΙΔΗ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων στην Βάρη το έτος 2018.

 73. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία YAVA-EYΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πινακίδων/επιγραφών μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Ευελπίδων και Καλαμάτας 1, στη Βάρη το έτος 2019.

 74. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “VARKIZA RESORT” EVENT MANAGEMENT GROUP MON. IKE OΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών σε ιδιωτικό χώρο σε παράδρομο τη Λ. Ποσειδώνος στην Ακτή Βάρκιζας το έτος 2018.

 75. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί μη παράλληλα προς την όψη κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ήρας 2 στη Βουλιαγμένη το έτος 2017.

 76. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “CARIVE CAFE” ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΔΑΛΑΚΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση τεσσάρων (4) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών, εκ των οποίων οι τρείς (3) πινακίδες είναι διπλής όψης, κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) και μία (1) πινακίδα είναι μονής όψης στην πλάγια πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λ. Ευελπίδων, στη Βάρη το έτος 2018.

 77. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΝESTLE MINI MARKET VUNTSOVA LYUDMILA VELINOVA” για μία (1) επιγραφή-σημαία διπλής όψης σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού Αθηνάς 20 στη Βουλιαγμένης ,το έτος 2019.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ