Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 12η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:


Εφαρμογή άρθρου 16 του Ν. 2508/97 στο Ο.Τ 306Α που αφορά την εξασφάλιση σημαντικών κοινοχρήστων σε παλαιά σχέδια πόλης.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η/2011 Δημόσια Ανοικτή

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 6η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδέσμευση του 50% των έκτακτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου μας (σύνολο έκτακτων ανειδίκευτων 3.135.127,39) εισπράξεις από Κ.Ο.Κ, πρόστιμα, τόκους, προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών κ.λ.π), για την κάλυψη τακτικών εξόδων του Δήμου μας.

2. Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών βάσει του Ν. 3979/16-6-2011 (ΦΕΚ Α 138) με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμα επί αυθαιρέτων κατασκευών.

3. Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2011, και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου.

4. Λήψη απόφασης από το Δ.Σ για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ».

5. Λήψη απόφασης για την ένταξη των απορριμματοφόρων του Δήμου στο Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε».

6. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 151/2011 απόφασης του Δ.Σ.

7. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 152/2011 απόφασης του Δ.Σ.

8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

9. Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15η Συνεδρίαση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 187/2011 έως 218/2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14Η 21/7/2011 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 183 ΕΩΣ 186

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13Η 6/7/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 149/11 ΕΩΣ 182/11

Ημερομηνία 30/6/2011
Αρ. Πρωτ.41047


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε
συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η/2011 Δημόσια Ανοικτή
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 4η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:

1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης -Β
ούλας- Βουλιαγμένης.

2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 38/2011 από
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3
. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.Ορισμός Προέδρου  και αναπληρωτή του  στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

5
.Παράταση ισχύος συμβάσεων για την ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης
και Βούλας.
6.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ  2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ».

7.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΟΜΑΔΑ 
Α/2010».

8.΄Εγκριση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2011 του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βάρης (Κ.Α.Π.Η).
Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 7/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΚΑΠΗ Βάρης.

9.Λήψη απόφασης για τη λύση με κοινή συναίνεση της με αριθ. πρωτ. 8837/6-5-2009 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

10.Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση (άρθρο 46 της Κ.Υ.Α 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

11.Επιτροπή παραλαβής υλικών αναλώσιμων και μη (άρθρο 28 παρ. 1-2 της Κ.Υ.Α 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
12.Eξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Mνημονίου Συνεργασίας με το ΚΕΑΝ (δικαιούχος) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ.

1
3.Διαγραφή διαφόρων χρηματικών καταλόγων.

14.Επιστροφή χρημάτων.
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 17056/11-4-2011 αίτηση της κ. Μάλλη Μαρίας.

15.Επιστροφή χρημάτων.
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 18043/14-4-2011 αίτηση της  κ. Γιαννησοπούλου Μικελίνας.

16.Eπιστροφή χρημάτων.
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 18093/15-4-2011 αίτηση του  κ. Καρδαχάκη Γεωργίου.

17.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου γα τη λειτουργία του Παιδικού 
Σταθμού Ενότητας Βού
λας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηρακλειδών και Αιόλου.

18.Άδεια για την κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Δυρραχίου 14.

1
9. Διαγραφή προσαυξήσεων που αφορά οφειλή Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης περιοχής ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Βάρης στο Ο.Τ 650Α- Αρ.Οικ. 02.

20. Μερική διαγραφή οφειλής Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης περιοχής ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Βάρης στο Ο.Τ 156-Αρ.Οικ. 05, λόγω κατασκευής από διαφορετική εργολαβία (ΖΟΥΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ).

21. Μερική διαγραφή οφειλής Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης περιοχής ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Βάρης στο Ο.Τ 156-Αρ.Οικ. 05, λόγω κατασκευής από διαφορετική εργολαβία (ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

22. Μερική διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής Ασυρμάτου Βάρης,  εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ 192 Αρ. Οικ. 09, ιδιοκτησίας ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΖΩΗΣ κατά 50%.

23. Μερική διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής Ασυρμάτου Βάρης, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ 192 Αρ. Οικ. 09, ιδιοκτησίας ΡΕΚΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατά 25%.

24. Μερική διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής Ασυρμάτου Βάρης, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ 192 Αρ. Οικ. 09, ιδιοκτησίας ΡΕΚΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   κατά 25%.

25. Διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Βάρης, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ 194 Αρ. Οικ. 02, ιδιοκτησίας ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ.

26. Διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής ΒΑΡΚΙΖΑΣ, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ. IV Αρ. Οικ. 03, ιδιοκτησίας ΒΟΛΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

27.Διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Βάρης, εργολαβία 40/03 επί  του Ο.Τ 194 Αρ. Οικ. 06, ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

28.Διαγραφή οφειλής κατασκευής πεζοδρομίου ακινήτου περιοχής Ασυρμάτου Βάρης Ο.Τ 185 Αρ. Οικ. 12.
29.Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Δημοτικής Ενότητας Βούλας , στην  Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Βούλας για 
τις ανάγκες  του Προγράμματος του  Κ.Δ.Α.Π.».

30. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

31. Παράταση Συμβατικού Χρόνου Εργασιών για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

32. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης». Σχετικά: Απόφαση 7/2011 του Δ.Σ του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

33. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του «Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης».
Σ
χετικά: Απόφαση 7/2011 του Δ.Σ του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ 
ΑΝ
ΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Ημερομηνία 31-5-2011

Αρ. Πρωτ. 32199

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η/2011 Δημόσια Ανοικτή  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 6η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής    Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
2.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής
του 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας  Βούλας, για το έτος 2010.
3.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
4.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
5.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 5ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής  Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
6.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Δημοτικού Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
7.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Δημοτικού Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
8.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Δημοτικού Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
9.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου Δημοτικού Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας,
για το έτος 2010.
10. ΄Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Βούλας της Δημοτικής
Ενότητας  Βούλας, για το έτος 2010.
11.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας,για το έτος 2010.
12.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Λυκείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
13.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Λυκείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
14.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Σχολείου ΚΑΑΠ (πρώην ΠΙΚΠΑ) Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας για το έτος 2010.
15.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Νηπιαγωγείου ΚΑΑΠ (πρώην ΠΙΚΠΑ) Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας για το έτος 2010.
16.
Έγκριση Aπολογισμού Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Βούλας (Δ.Α.Ο.Β), οικονομικού έτους 2010.
17.
Έγκριση της με αριθμ. 3/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για την Εφαρμογή  ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Α.Η.Η.Ε».
18.
Έγκριση της με αριθμ. 4/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης ως προς την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10704/17-3-2011 αίτηση του κ. Αδαμαντίου Καραλή σχετικά με μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια) επί της οδού Ηλέκτρας 9Α Βουλιαγμένη».
19.
Έγκριση της με αριθμ. 5/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης ως προς την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8787/9-3-2011 αίτηση της κας Ευτυχίας Κασκαρέλη σχετικά με την σήμανση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Τερψιχόρης 26Α για χρήση ανοίγματος γκαράζ».
20.
Έγκριση της με αριθμ. 6/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9915/15-3-2011 αίτηση του εστιατορίου «Ο ΛΑΜΠΡΟΣ» Ε.Π.Ε σχετικά με πρόσθετη πράξη κοινόχρηστου χώρου».
21.
Έγκριση της με αριθμ. 8/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».
22.
Έγκριση της με αριθμ. 9/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων στάσιμου εμπορίου».
23.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης».
24.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για τη λήψη μέτρων για την πυροπροστασία των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».
25.
Ορθή επανάληψη της απόφασης «Ανάπλαση-Πράσινο-Ποιότητα Ζωής» της Δημοτικής Κοινότητας  Βάρης.
Σχετικά:  Η με αριθμ. 12/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2
6.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σχετικά: η με αριθμ. πρωτ. 10388/2-6-10 αίτηση του
κ. Γεωργούτσου Αναστάσιου.
27.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ IV».

28.Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».
29
. 5η παράταση χρόνου Προγραμματικής-Εργολαβικής Σύμβασης του έργου: «3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματος)».
30.Λήψη απόφασης από το Δ.Σ για τη κατανομή θέσεων εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Ν.Π.Δ.Δ στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

31.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

32. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2011 της Πνευματικής Εστίας Βούλας (ΝΠΔΔ του Δήμου Βάρης-Βούλας-  Βουλιαγμένης).
3
3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 47/2011 απόφασης του Δ.Σ.
34
Διορισμός εκκαθαριστών για την εκκαθάριση της λυθείσας Δημοτικής  Επιχείρησης Ανάπτυξης Βούλας.
35.Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ