ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.
 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2019.
 4. Παραχώρηση προς χρήση στον Ο.Α.Π.Π.Α. του κτιρίου του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Βάρης, στη Μηλαδέζα.
 5. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και Σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες.
 6. Προγραμματισμός – Έγκριση προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Πυρασφάλεια με τρίμηνη ή τετράμηνη σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.
 7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.
 8. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης, στο 2ο Νηπιαγωγείο Βούλας.
 9. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης, στο Νηπιαγωγείο Βάρκιζας.
 10. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.
 11. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας ”Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 12. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Καρπενησίου, στην Δ.Ε. Βούλας.
 13. Παράταση της σύμβασης με αρ. 12621/10.4.2018 με τίτλο “Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων - τέλη απόρριψης” (ΟΜΑΔΑ 1).
 14. Παράταση της σύμβασης με αρ. 12691/11.4.2018 με τίτλο “Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων - τέλη απόρριψης” (ΟΜΑΔΑ 2).
 15. Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου: “Ανακατασκευή και βελτίωση κτιρίων και λειτουργικών υποδομών Κοιμητηρίου Βάρης”.
 16. Παράταση της σύμβασης με αρ. 39004/25.10.2018 με τίτλο: “Οργάνωση Συστήματος Προδιαλογής των Οργανικών Αποβλήτων του Δήμου έτους 2018”.
 17. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Στατική ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Ανακατασκευή και βελτίωση κτηρίων και λειτουργικών υποδομών κοιμητηρίου Βάρης”.
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Ανάπλαση πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”.
 21. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο “Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2017”.
 22. Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 481/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, ως προς τον χρόνο παράτασης της σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους”.
 23. Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 12677/4.4.2019 πρακτικού επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου.
 24. Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 12730/4.4.2019 πρακτικού επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου.
 25. Έγκριση παραχώρησης ή μη της χρήσης κοινοχρήστου χώρου, που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου 2 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2019.
 26. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου λόγω δικαστικής απόφασης για την εταιρεία με την επωνυμία “Sirocco’s – Σνακ Μπαρ - Αναψυκτήριο Ε.Π.Ε.” για 130 διαφημιστικές πινακίδες/αφίσες το έτος 2011.
 27. Επιβολή εκ νέου προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία “Sirocco’s – Σνακ Μπαρ - Αναψυκτήριο Ε.Π.Ε.” σύμφωνα με την Α126/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, για 65 διαφημιστικές πινακίδες/αφίσες το έτος 2011.
 28. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 10662/19.3.2019.
 29. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2019 του κ. Δημητρίου Πηλιχού.
 30. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου επί του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου & Αντιοχείας, στην Δ.Ε. Βούλας.
 31. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καρπάθου 3, στην Δ.Ε. Βούλας.
 32. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης και Φρυνίχου, στην Δ.Ε Βάρης.
 33. Έγκριση ή μη κοπής τριών πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Πραξιτέλους 6-8, στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.
 34. Έγκριση ή μη κοπής πέντε ευκαλύπτων στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.
 35. Έγκριση ή μη κοπής δύο πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαταιών 12, στην Δ.Ε. Βούλας.
 36. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0505 τομέα ΤΤ5(Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 37. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0605 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 38. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0403 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 39. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0404 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 40. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν13 τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 41. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του κ. Χριστόφορου Δερμιτζάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 139/2019
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας γα την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (CROWDFUNDING) στο πλαίσιο του έργου PRODESA”.

Αριθ. Απόφασης: 140/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μελέτης Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου κατά μήκος της Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης – Κορωπίου) στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 141/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός τελών σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4582/2018 (Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων).

Αριθ. Απόφασης: 142/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.

 

Αριθ. Απόφασης: 143/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Α΄ 2019) ποσού 70.673,83€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 144/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 145/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος ΤΕΒΑ.

Αριθ. Απόφασης: 146/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης που αφορά τη “Διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών χωρίς άδεια λειτουργίας στους Δήμους και Κοινότητες της Περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής’’.

Αριθ. Απόφασης: 147/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης επί της υπ. αρ πρωτ. 1493/16.01.2019 αίτησης.

Αριθ. Απόφασης: 148/2019
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 149/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού.

Αριθ. Απόφασης: 150/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 151/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 152/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου (άρθρο 281 παρ. 3Ν 3463/06).

Αριθ. Απόφασης: 153/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίηση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 154/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών 2018”.

Αριθ. Απόφασης: 155/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση παιδικών χαρών”.

Αριθ. Απόφασης: 156/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.

Αριθ. Απόφασης: 157/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. 48600/21.11.2017 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων συνεργείου αυτοκινήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 158/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 159/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή παιδικών χαρών” έτους 2019 και επιλογή, μετά από κλήρωση, επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους.

Αριθ. Απόφασης: 160/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 161/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 162/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 163/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ηροδότου και Άτλαντος στην περιοχή Πανόραμα, στην Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 164/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ρίτσου στην περιοχή Πηγαδάκια στην Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 165/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στη Βάρκιζα.

Αριθ. Απόφασης: 166/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0311 τομέα ΤΤ3 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 167/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0418 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 168/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0603 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 169/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0402 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 170/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0619 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 171/2019
Θέμα 32 Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0806 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 172/2019
Θέμα 33 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8868/4.3.2019)

Αριθ. Απόφασης: 173/2019
Θέμα 34 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8874/5.3.2019)

Αριθ. Απόφασης: 174/2019
Θέμα 35 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 55 (Ρέας 9), στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 175/2019
Θέμα 36 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 176/2019
Θέμα 37 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσης 9, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 177/2019
Θέμα 38 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 178/2019
Θέμα 39 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 26, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 179/2019
Θέμα 40 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παγκάλου έναντι από την θύρα του 1ου Δημοτικού Σχολείου στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 180/2019
Θέμα 41 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελευθερίας 37, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 181/2019
Θέμα 42 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο λευκών επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη και Παγκάλου, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 182/2019
Θέμα 43 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής επικίνδυνων δένδρων λεύκης με εντομολογικές προσβολές στο πεζοδρόμιο της πλατείας 24ης Ιουλίου στη συμβολή των οδών Θησέως και Αφροδίτης στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 183/2019
Θέμα 44 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 9, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 184/2019
Θέμα 45 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δυο πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Άρεως 14, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 185/2019
Θέμα 46 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών, από τον βεβαιωτικό κατάλογο 133/23.1.2019 για τον κ. Κοκκινέλο Αντώνιο.

Αριθ. Απόφασης: 186/2019
Θέμα 47 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών από τον βεβαιωτικό κατάλογο 138/23.1.2019 για την κα Μανουρά Ελευθερία.

Αριθ. Απόφασης: 187/2019
Θέμα 48 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 170.00 € πλέον των προσαυξήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 1)1124/25.6.2018/60,00€ 2)1125/25.6.2018/30,00€ 3)1126/25.6.2018/30.00€ και 4)1189/28.6.2019/50,00€ για την κα Παρδάλη Βασιλική του Μιχαήλ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Έγκριση μελέτης Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου κατά μήκος της Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης – Κορωπίου) στη Δ.Ε. Βάρης.
 2. Καθορισμός τελών σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4582/2018 (Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων).
 3. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.
 4. Κατανομή (Α΄ 2019) ποσού 70.673,83€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 5. Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
 6. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος ΤΕΒΑ.
 7. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης που αφορά τη “Διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών χωρίς άδεια λειτουργίας στους Δήμους και Κοινότητες της Περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής’’.
 8. Λήψη απόφασης επί της υπ. αρ πρωτ. 1493/16.01.2019 αίτησης.
 9. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”.
 10. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού.
 11. Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”, έτους 2019.
 12. Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού, έτους 2019.
 13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου (άρθρο 281 παρ. 3Ν 3463/06).
 14. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίηση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.
 15. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών 2018”.
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση παιδικών χαρών”.
 17. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.
 18. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. 48600/21.11.2017 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων συνεργείου αυτοκινήτων”.
 19. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.
 20. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή παιδικών χαρών” έτους 2019 και επιλογή, μετά από κλήρωση, επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους.
 21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.
 22. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.
 23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”.
 24. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ηροδότου και Άτλαντος στην περιοχή Πανόραμα, στην Δ.Κ. Βούλας.
 25. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ρίτσου στην περιοχή Πηγαδάκια στην Δ.Κ. Βούλας.
 26. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στη Βάρκιζα.
 27. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0311 τομέα ΤΤ3 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 28. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0418 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 29. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0603 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 30. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0402 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 31. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0619 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 32. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0806 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8868/4.3.2019)
 34. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8874/5.3.2019)
 35. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 55 (Ρέας 9), στην Δ.Ε. Βάρης.
 36. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.
 37. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσης 9, στην Δ.Ε. Βούλας.
 38. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.
 39. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 26, στην Δ.Ε. Βούλας.
 40. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παγκάλου έναντι από την θύρα του 1ου Δημοτικού Σχολείου στην Δ.Ε. Βούλας.
 41. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελευθερίας 37, στην Δ.Ε. Βούλας.
 42. Έγκριση ή μη κοπής δύο λευκών επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη και Παγκάλου, στην Δ.Ε. Βούλας.
 43. Έγκριση ή μη κοπής επικίνδυνων δένδρων λεύκης με εντομολογικές προσβολές στο πεζοδρόμιο της πλατείας 24ης Ιουλίου στη συμβολή στο πεζοδρόμιο της πλατείας 24ης Ιουλίου στη συμβολή των οδών Θησέως και Αφροδίτης στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 44. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 9, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 45. Έγκριση ή μη κοπής δυο πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Άρεως 14, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 46. Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών, από τον βεβαιωτικό κατάλογο 133/23.1.2019 για τον κ. Κοκκινέλο Αντώνιο.
 47. Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών από τον βεβαιωτικό κατάλογο 138/23.1.2019 για την κα Μανουρά Ελευθερία.
 48. Διαγραφή ποσού 170.00 € πλέον των προσαυξήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 1)1124/25.6.2018/60,00€ 2)1125/25.6.2018/30,00€ 3)1126/25.6.2018/30.00€ και 4)1189/28.6.2019/50,00€ για την κα Παρδάλη Βασιλική του Μιχαήλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 71/2019
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 στον Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 72/2019
Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 73/2019
Θέμα 3ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β”.

Αριθ. Απόφασης: 74/2019
Θέμα 4ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Ναυτικού Αθλητικού ομίλου Βάρης Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 75/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ. 357/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 76/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Διερεύνηση εφικτότητας σύνδεσης οδών Βασιλέως Γεωργίου και Καλύμνου.

Αριθ. Απόφασης: 77/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων οδού Σωκράτους, από Ιπποκράτους έως Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 78/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Κτηματογράφιση – Πολεοδόμηση – πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός Γ.Π.Σ.”.

Αριθ. Απόφασης: 79/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο: “Διερεύνηση περιγραφή και ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής του Ο.Τ. 100-101 στο Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης” και γνωμοδότηση του Δ.Σ. προς την Περιφέρεια Αττικής, περί πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 100-101.

Αριθ. Απόφασης: 80/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 81/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 82/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου σχετικά με μισθώσεις παραλιών από όμορα καταστήματα.

Αριθ. Απόφασης: 83/2019
Θέμα 9 Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την υπόθεση κατεδάφισης δομικών στοιχείων στην παραλία Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 84/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 85/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Γυμναστικού Συλλόγου “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 86/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ.

Αριθ. Απόφασης: 87/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου “ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 88/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 89/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 90/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 91/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.

Αριθ. Απόφασης: 92/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Αριθ. Απόφασης: 93/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

Αριθ. Απόφασης: 94/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 95/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 96/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 97/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 98/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2109.

Αριθ. Απόφασης: 99/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 100/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 101/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 102/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 103/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 104/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Τίρανα της Αλβανίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefιt As You Save” στο πλαίσιο INTERREG- BalkanMed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 105/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 106/2019
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 107/2019
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981 αρ.1), αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 108/2019
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης στη με αριθμ. πρωτ. 2569/23.1.2019 αίτηση-αντιρρήσεις της Γεωργίας Δούρου σχετικά με βεβαιώσεις οφειλής 1.670,00 € που αφορά δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 109/2019
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0401 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 110/2019
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0406 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 111/2019
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0410 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 112/2019
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0411 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 113/2019
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0419 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 114/2019
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0523 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 115/2019
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0624 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 116/2019
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0526 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 117/2019
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0632 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 118/2019
Θέμα 44ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0709 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

ριθ. Απόφασης: 119/2019
Θέμα 45ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0713 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 120/2019
Θέμα 46ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0810 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 121/2019
Θέμα 47ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριάς) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Οιτύλου 12 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 122/2019
Θέμα 48ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελόριζου 58 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 123/2019
Θέμα 49ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καζαντζάκη 21 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 124/2019
Θέμα 50ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 125/2019
Θέμα 51ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (ευκάλυπτος) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 12Α, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 126/2019
Θέμα 52ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζεφύρου 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 127/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 128/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το έτος 2018.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εκλογή Επισκόπου στη χηρεύουσα Μητρόπολη Γλυφάδας , Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.
 2. Συμμετοχή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE- IP 2020-2028 με επικεφαλής εταίρο το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τίτλο έργου LIFE- IP CEI Greece.
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019.
 4. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2019.
 5. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.
 6. Χρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ο. Βάρης“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”, έτους 2019.
 7. Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου“ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ”, έτους 2019.
 8. Χρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ο. “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”, έτους 2019.
 1. Τροποποίηση της υπ. αρ. 357/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Διερεύνηση εφικτότητας σύνδεσης οδών Βασιλέως Γεωργίου και Καλύμνου.
 3. Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων οδού Σωκράτους, από Ιπποκράτους έως Λεωφ. Βουλιαγμένης.
 4. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Κτηματογράφιση – Πολεοδόμηση – πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός Γ.Π.Σ.”.
 5. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο: “Διερεύνηση περιγραφή και ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής του Ο.Τ. 100-101 στο Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης” και γνωμοδότηση του Δ.Σ. προς την Περιφέρεια Αττικής, περί πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 100-101.
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, έτους 2019.
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.
 8. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου σχετικά με μισθώσεις παραλιών από όμορα καταστήματα.
 9. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την υπόθεση κατεδάφισης δομικών στοιχείων στην παραλία Βάρκιζας.
 10. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ.
 11. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.
 12. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ.
 13. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ.
 14. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
 15. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
 16. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.
 17. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.
 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
 19. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.)
 20. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, έτους 2019.
 21. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.
 22. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.
 23. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Σύλλογος ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ, έτους 2019.
 24. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2109.
 25. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2019.
 26. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.), έτους 2019.
 27. Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, έτους 2019.
 28. Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, έτους 2019.
 29. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β), έτους 2019.
 30. Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Τίρανα της Αλβανίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefιt As You Save” στο πλαίσιο INTERREG- BalkanMed 2014-2020.
 31. Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 32. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 33. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.
 34. Λήψη απόφασης στη με αριθμ. πρωτ. 2569/23.1.2019 αίτηση-αντιρρήσεις της Γεωργίας Δούρου σχετικά με βεβαιώσεις οφειλής 1.670,00 € που αφορά δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 35. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0401 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 36. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0406 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 37. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0410 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 38. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0411 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 39. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0419 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 40. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0523 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 41. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0624 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 42. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0526 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 43. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0632 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 44. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0709 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 45. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0713 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 46. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0810 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 47. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριάς) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Οιτύλου 12 στην Δ.Ε. Βάρης.
 48. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελόριζου 58 στη Δ.Ε. Βούλας.
 49. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καζαντζάκη 21 στην Δ.Ε. Βούλας.
 50. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 3 στην Δ.Ε. Βούλας.
 51. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (ευκάλυπτος) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 12Α, στην Δ.Ε. Βούλας.
 52. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζεφύρου 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

                                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                       NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ3ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 1/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Ενημέρωση από τον εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα Αρχαιοτήτων και Τοπικής Ιστορίας κ. Χρήστο Διονυσόπουλο για την ιδιαίτερη ιστορική σχέση της επιτύμβιας στήλης των Μαραθωνομάχων της Ερεχθηίδος φυλής με τον αρχαίο δήμο Αναγυρούντα και λήψη απόφασης για την προμήθεια πιστού αντιγράφου της, προκειμένου να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 2/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης ανακήρυξης της κας Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 3/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης ανακήρυξης του κ. Σταματίου Κριμιζή σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 4/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013) και σύσταση νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 5/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης και μέσης τιμής δαπάνης διακλάδωσης αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής.

Αριθ. Απόφασης: 6/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή της 147.6/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου-έγκριση σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Εscrow Account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

Αριθ. Απόφασης: 7/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή ποσού 24.540,78 € που έχει παρακρατηθεί από 1-11-2018 έως 31-12-2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.

Αριθ. Απόφασης: 8/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.

Αριθ. Απόφασης: 9/2019
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότησης επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αριθ. Απόφασης: 10/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

Αριθ. Απόφασης: 11/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.ΠΑ.) για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 12/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 27-11-2018).

Αριθ. Απόφασης: 13/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 18-12-2018).

Αριθ. Απόφασης: 14/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση καταβολής μισθώματος του «Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΚΕΠ) στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου.

Αριθ. Απόφασης: 15/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 16/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγάλο Καβούρι στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 17/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Νίνα Αρτάν & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγ. Καβούρι στην Δ.Ε Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 18/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού που βρίσκεται στο όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 19/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 20/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 45111/28.11.2018)

Αριθ. Απόφασης: 21/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 46505/6.12.2018)

Αριθ. Απόφασης: 22/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την βιωσιμότητα τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 23/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.

Αριθ. Απόφασης: 24/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινοχρήστους χώρους”.

Αριθ. Απόφασης: 25/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 50548/31.12.2018)

Αριθ. Απόφασης: 26/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 953/01.01.2019)

Αριθ. Απόφασης: 27/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1963/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 28/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1967/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 29/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1971/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 30/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1973/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 31/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1974/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 32/2019
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1975/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 33/2019
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 10, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 34/2019
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θάσου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 35/2019
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ιάσωνος, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 36/2019
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 3, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 37/2019
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση - φαρμακείο με την επωνυμία “Αντωνία Ευτ. Σαρτζετάκη” για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1, στη Βάρκιζα, το έτος 2017.