10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                  Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

ΔΗΜΟΣ                                                     Ημερομηνία 11.5.2012

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ          Αρ. Πρωτ. 22589 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673  

Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114

                                                                Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών


                                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

                                               Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η/2012 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  στις  16 Mαïου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση-τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2012.

     Σχετικά: Απόφαση 283/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Παροχή κοινωφελούς εργασίας για ανήλικους.

3. Έγκριση του Κανονισμού χρήσης πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απόφαση 4/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων (έτους 2011) στους τομείς αρμοδιότητας της.

Σχετικά: Απόφαση 5/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5. Καθορισμός Τελών Διαφήμισης

Σχετικά: Απόφαση 44/2012 της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Αποδοχή ή μη της παραίτησης Αντιπροέδρου Ο.Α.Π.Π.Α και συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ του Ο.Α.Π.Π.Α.

7. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Έγκριση Πρακτικού για ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που εκτελούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ 28/80, για το έτος 2012.

9. Κατάργηση ή μη των κενών οργανικών θέσεων.

          10.  Καθορισμός ετήσιας συνδρομής και προϋποθέσεις εγγραφής μελών στο ΚΑΠΗ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.


                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ


                                                                               ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ