ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

                   

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

      Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

 

 

 

 

 

 

Βάρη, 22.02.2023

Αριθ. πρωτ. : 1089

                  

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 25

Τ.Κ.: 166 72, Βάρη

Πληροφορίες: Μ.Σταματελάτου, Κ.Κεχαϊδου

Τηλ.: 213 2030464, 213 2030411

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

                  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

                  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  

                  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ Γ.Π.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΒΑΡΗΣ

 

Α.Μ. 13/2023

Κ.Α. 35-7413.001

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016

(προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των ορίων)

 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

                                                                              

 

ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ Γ.Π.Σ.ΤΗΣ Δ.Ε.ΒΑΡΗΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 958.355,34€ (χωρίς Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών καθώς και 15% απρόβλεπτα) ή 1.188.360,62€ (με Φ.Π.Α.).

Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ με προεκτιμώμενη αμοιβή 322.589,67€, CPV 71410000-5

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ με προεκτιμώμενη αμοιβή 445.762,80€, CPV 71351810-4

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ με προεκτιμώμενη αμοιβή κατ΄αποκοπήν 20.000€, CPV 71313400-9

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ με προεκτιμώμενη αμοιβή κατ΄αποκοπήν 45.000€, CPV 71321300-7

Επιπλέον ποσό 125.002,87 για απρόβλεπτες δαπάνες.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης/ Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, τηλ.213 2030464, 213 2030411

Αρμόδιοι για πληροφορίες: 

Μαρία Σταματελάτου, τηλ. 213 2030464, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κυριακή Κεχαϊδου, τηλ.213 2030411

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ΄΄ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό συστήματος 191663 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.vvv.gov.gr

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο της μελέτης είναι η Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής σε περιοχές επέκτασης εντός του αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε.Βάρης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Στον καθαρό χρόνο (μελετητικός χρόνος) δεν προσμετρώνται οι χρόνοι των καθυστερήσεων πέραν της ευθύνης του Αναδόχου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ.71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

Στην Κατηγορία Μελέτης 02 (Πολεοδομικές Μελέτες)

Στην Κατηγορία Μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες)

Στην Κατηγορία Μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

Στην Κατηγορία Μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

 

Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

α) Ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό 

α.1: Βασική στελέχωση:

 • Για την κατηγορία μελέτης 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), έναν τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας σε Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες που έχει εκπονήσει Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες συνολικού οικονομικού αντικειμένου 322.589,67 € (άνευ Φ.Π.Α.).
 • Για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας),έναν τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας, έναν τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο τουλάχιστον μελετητές 4ετούς εμπειρίας σε Μελέτες Τοπογραφίας που έχoυν εκπονήσει Μελέτες Τοπογραφίας συνολικού οικονομικού αντικειμένου 445.762,80€ (άνευ Φ.Π.Α.).
 • Για την κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων),έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας σε Μελέτες Υδραυλικών Έργων που έχει εκπονήσει Μελέτες Υδραυλικών Έργων συνολικού οικονομικού αντικειμένου 45.000,00€ (άνευ Φ.Π.Α.).
 • Για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας σε Περιβαλλοντικές Μελέτες που έχει εκπονήσει Περιβαλλοντικές Μελέτες συνολικού οικονομικού αντικειμένου  20.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.).

α.2: Επιπρόσθετα, κάθε υποψήφιος που υποβάλει προσφορά θα πρέπει να διαθέτει ανά κατηγορία μελέτης ΚΑΙ τα αντίστοιχα  επιπλέον στελέχη (πλήθος και έτη εμπειρίας):

 

Επιπλέον στελέχη (πλήθος και έτη εμπειρίας) ανά Κατηγορία Μελέτης

Κατηγορία 02

Κατηγορία 16

Κατηγορία 13

Κατηγορία 27

Έτη εμπειρίας

Επιπλέον στελέχη

Έτη εμπειρίας

Επιπλέον στελέχη

Έτη εμπειρίας

Επιπλέον στελέχη

Έτη εμπειρίας

Επιπλέον στελέχη

12+4

2

12

1

4

1

4

1

 

β) Παρόμοιες μελέτες

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες με ποσοστό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης τουλάχιστον 50% κατά την τελευταία 20ετία πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Ως παρόμοιες μελέτες με την υπό ανάθεση νοούνται:

 

 • Για την Κατηγορία  02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), μία (1) τουλάχιστον μελέτη  (είτε πολεοδομική μελέτη, είτε μελέτη πολεοδομικών ρυθμίσεων, είτε μελέτη πράξης εφαρμογής, είτε μελέτη κτηματογράφησης κ.α.) έκτασης τουλάχιστον 1.500 στρ , η οποία να έχει θεσμοθετηθεί (να έχει εκδοθεί ΦΕΚ).

 

 • Για την Κατηγορία  16 (Τοπογραφικές Μελέτες), μία (1) τουλάχιστον μελέτητοπογραφική που εκπονήθηκε για τις ανάγκες πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων.

 

 • Για την Κατηγορία  13 (Υδραυλικές Μελέτες), μία (1) τουλάχιστον μελέτηυδραυλικού αντικειμένου που εκπονήθηκε για τις ανάγκες πολεοδομικής μελέτης ή/και μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων.

 

γ) Ειδικοί Συνεργάτες

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν στην ομάδα μελέτης:

 • ένα (1) επιστήμονα Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολεοδόμο/Χωροτάκτη Μηχανικόμε τουλάχιστον τριάντα (30) έτη επαγγελματική εμπειρία. Να διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα της Χωροταξίας/Πολεοδομίας. Να διαθέτει εμπειρία είτε ως ανάδοχος, είτε ως μέλος αναδόχου σχήματος, είτε ως μέλος ομάδας μελέτη, στην εκπόνηση  τουλάχιστον πέντε (5) μελετών κατηγορίας 02 (είτε πολεοδομική μελέτη, είτε μελέτη πολεοδομικών ρυθμίσεων, είτε μελέτη πράξης εφαρμογής, είτε μελέτη κτηματογράφησης, είτε μελέτη πολεοδόμησης κ.α.)

                                                                                                                                                                                

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού δεκαεννιά χιλιάδες εκατόν εξήντα εφτά  ευρώ και έντεκα λεπτά (19.167,11€).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής απαιτείται ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έρθρο 72 ν.4412/2016.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται βάσει της συνολικής βαθμολογίας της U που συνίσταται από τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά 85% και της Οικονομικής προσφοράς κατά 15%. Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U  προκύπτει από το άθροισμα: U ΣΒ = U ΤΟ * 85% + ΒΟΠ * 15%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ:

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ1)

Αξιολογείται η πληρότητα και η αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του άρθρου 20.3 της παρούσας με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης και συγκεκριμένα :

 • ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης
 • ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού του αντικειμένου της μελέτης με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης
 • ο βαθμός εντοπισμού των ιδιαιτεροτήτων/ειδικών ζητημάτων/προβλημάτων/κινδύνων για α) την διαδικασία εκπόνησης της μελέτης β) την περιοχή μελέτης, για τα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία
 • ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπισή των ιδιαιτεροτήτων/ειδικών ζητημάτων/προβλημάτων/κινδύνων για α) την διαδικασία εκπόνησης της μελέτης β) την περιοχή μελέτης

Διευκρινίζεται πως δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του εξήντα (60) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο συντελεστής βαρύτητας του 1ου κριτηρίου Κ1 στο σύνολο της οικείας βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου  ορίζεται σε σ1=35%.

2ο Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς (Κ2)

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β’ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριμένα :

 • ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας
 • ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των απαιτούμενων ενεργειών συντονισμού των επιμέρους μελετών, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση και απαιτούμενη αλληλοτροφοδότηση ορισμένων εξ αυτών
 • η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος ιδιαίτερα ως προς τα χαρακτηριστικά της περιοχής

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του εξήντα (60) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο συντελεστής βαρύτητας του 2ου κριτηρίου Κ2 στο σύνολο της οικείας βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2=30%.

3ο Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς (Κ3)

Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 20.3 της παρούσας, και συγκεκριμένα:

 • η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων και της οργάνωσηςτης ομάδας
 • ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψήφιους και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των συμπραττόντων μελών της ομάδας.

Το 3ο κριτήριο Κ3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του εξήντα (60) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ3 στο σύνολο της οικείας βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3=35%.                                                                                                  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18.04.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.. Οι φάκελοι υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25.04.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ιδίοι πόροι

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προδικαστικής προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Με την υπ΄αριθμ 32/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  (ΑΔΑ: Ψ0ΩΞΩΨΖ-ΣΟ9) εγκρίθηκαν

Α) η υπ΄αριθμ 13/2023 μελέτη με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ Γ.Π.Σ.ΤΗΣ Δ.Ε.ΒΑΡΗΣ»

Β) οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ  

Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητα με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Εκκλησία της Ελλάδος σε Οικοδομικά Τετράγωνα στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης

Μια ιστορική απόφαση για τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας ως πράσινου προαστίου και την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της Βουλιαγμένης, αλλά και για την αποτροπή ενός κύματος άναρχης δόμησης που θα αλλοίωνε ανεπιστρεπτί τον σημερινό χαρακτήρα και φυσιογνωμία της πόλης, έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την υπ’ αριθμ. 199/2021 απόφαση του, στις 21 Ιουλίου 2021. Μετά από τεχνική και νομική προετοιμασία 5 ετών στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι πανεπιστημιακοί νομικοί και μηχανικοί, η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε την επανεπιβολή ρυμοτικής απαλλοτρίωσης, σε συνολικά 288,7 στρέμματα ακινήτων με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Εκκλησία της Ελλάδος, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Αποκλειστικός στόχος της βούλησης αυτής της πόλης είναι να αντισταθμιστεί και να επανέλθει το ανατραπέν σήμερα περιβαλλοντικό ισοζύγιο, όπως αυτό καθορίστηκε το 1951 με το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της Βουλιαγμένης (σύμβαση Κατσαφαρόπουλου).

Υπηρεσία Δόμησης
Διεύθυνση : Βασιλεως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη
Τηλ. 213 2030 457 Φαξ. 213 2030 456
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ

Β’ φάση ανάρτησης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και η κύρωση πράξης εφαρμογής, η κατασκευή του ρέματος και γενικότερα οι υποδομές της περιοχής Κόρμπι της Δημοτικής Ενότητας Βάρης

Διαθέσιμα αρχεία