23.02.2022

Δελτίο απογραφής στρατεύσιμων γεννημένων το έτος 2004 Featured

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατόπιν του με αριθμ.Φ. 430/74/32730/Σ.14249/23-11-2021 εγγράφου της Στρατολογικής υπηρεσίας Αττικής, Τμήμα 2ο              

                                          

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι      ό τ ι :

 

   

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004  (ανήκοντες στην κλάση 2025), υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή  σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (για τους διαμένοντες στο Εξωτερικό), από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι  και 31 Μαρτίου 2022,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ηλεκτρονικά (μέσω της Ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος, www.stratologia.gr από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων/Κατάθεση Δελτίου Απογραφής», με χρήση κωδικών taxisnet), σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19.

   Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ή να αποστείλουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα :

α. Δελτίου  αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου.

β.  Δημόσιο Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

γ.  Δημόσιο Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

δ Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

Επισημαίνεται ότι οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση Δελτίου απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

Η μη κατάθεση του Δελτίου απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής στα τηλέφωνα : 2131501704,2131501705,2131501709,2131501706, 2131501707, 2131501702 ή σε οποιαδήποτε Στρατολογική υπηρεσία.