Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (42.976,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30 στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Μερόπη Μοσχογιάννη) & 2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 22/10/2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας με αρ. πρωτ. 25948/15-6-2015  
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
  3. Το άρθρο 64 του Ν.4257/2014 “ Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό
  4. Το π.δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)
  5. Την υπ’ αριθ. 223/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας με αρ. πρωτ. 25948/15-6-2015
  7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ
  8. Τις ανάγκες του Δήμου.

 

Page 12 of 12