26.04.2021

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής (μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Rate this item
(0 votes)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019), το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020) καθώς και τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 (ΦΕΚ 4484/Β’/11.10.2020), συγκαλείται η 2η/2021 Τακτική (μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας – Bουλιαγμένης στις 10 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης τις 18:30, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Διατύπωση προτάσεων επί του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας

,συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης”.

 

Σημείωση:

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 11.05.2021 και ώρα 18:30).

*Λαμβάνοντας υπόψη τις περιοριστικές διατάξεις λόγω covid-19, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις απόψεις σας για το ανωτέρω θέμα ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) έως και τις 10/05/2021 και ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ