22.06.2021

Πρόσκληση της 3ης Τακτικής (Μέσω Τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Rate this item
(0 votes)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019), το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020) καθώς και τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 (ΦΕΚ 4484/Β’/11.10.2020), συγκαλείται η 3η/2021 Τακτική(μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Bουλιαγμένης, την 5η Ioυλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, για το έτος 2022.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, για το έτος 2022.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

                                                                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ