Σας  καλούμε  στην  9η συνεδρίαση   της  Σχολικής   Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου  Βάρης- Βούλας –Βουλιαγμένης  που θα γίνει  την Δευτέρα  16  Oκτωβρίου   2017 και ώρα  15:00 μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Κ. Καραμανλή 18), με τα  εξής θέματα :

 

 1. Κατανομή στα σχολεία
 2. Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου ΕΠΑΛ Βάρης.
 3.  Εγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων
 4.  Εγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
 5. Συμβάσεις καθαριστριών
 6. Παραχώρηση χώρου στον ΟΑΠΠΑ στα 2ο Γυμνάσιο Βάρης
 7. Καθαρισμός container 2ου Γυμνασίου Βούλας
 8. Aνάγκες ηλεκτρολογικών εργασιών 2ου Γυμνασίου Βούλας
 9. Ανάγκες μεταλλουργικών εργασιών 2ου Γυμνασίου Βούλας
 10. Παραχώρηση χώρου αίθουσας γυμναστικής και ανοικτού γηπέδου 1ου Γυμνασίου Βούλας στον Πρωτέα Βούλας
 11. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων 2ου Γυμνασίου Βούλας στον σύλλογο γονέων 2ου Γυμνασίου Βούλας
 12. Αίτημα οικονομικής υποστήριξης για την φιλοξενία Νορβηγικού σχολείου απο το Λύκειο Βουλιαγμένης
 13. Αίτημα Λυκείου Βουλιαγμένης για απόκτηση φωτοτυπικού μηχανήματος  , 5 φορητών υπολογιστών και βιντεοπροβολέα
 14. Αίτημα συλλόγου γονέων 2ου Γυμνασίου Βούλας για παραχώρηση αίθουσας στο σχολείο τους για Γενική Συνέλευση του συλλόγου και μουσική εκδήλωση .
 15. Αίτημα  άμεσης ανάγκη για την κάλυψη ελλείψεων στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης.

 H     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Νικηφοράκη Δήμητρα

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφεία Αντιδημάρχων
 3. Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας
 4. Διευθυντές Γυμνασίων
 5. Διευθυντές Λυκείων
 6. Σύλλογοι Γονέων                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 533/2015

            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Ημερομηνία: 29Ιουλίου 2015   

                    ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73

Τηλ.: 213-20.20.110- 213-20.20.111

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Πρακτικού από την 19η Δημόσια – Τακτική – Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης,της  29ης Ιουλίου 2015.

                                              

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

Θέμα 35o Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

    

Σήμερα στις 29 Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια - τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 32817/24.7.2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Λυδίας Αργυροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του N. 3463/2006.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και συγκεκριμένα:

 

Ημερομηνία: 11/6/2014

Αρ. Πρωτ. 175

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

( Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18

Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ.: 213 2019 917

Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Α)Τακτικά μέλη Σχολ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Αργυρουδάκης Ελευθέριος

2) Καμμένου Αλεξία

3) Κικίλιας Κυριάκος

4) Ζυγούρης Νικόλαος

5) Σκουμπούρης Ιωάννης

6) Βάσσης Νικόλαος

7) Βραχίμη Νίκη

8) Πίγκου Αλεξάνδρα

9) Γρηγορίου Ανδρέας

10) Μπέλεσης Σταύρος

11) Γιαννακόπουλος Δημήτριος

12) Δανέζης Νικήτας

13) Βουργουτζής Ορέστης

14) Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Β)Αναπληρ. μέλη Σχ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Τσιριγώτη Ηλέκτρα

2) Ζαχαράτος Νικόλαος

3) Βαδάσης Χρήστος

4) Πανάς Σπυράγγελος

5) Καπετανέας Παναγιώτης

6) Βαμβασάκης Δημοσθένης

7) Γεωργάρας Σπύρος

8) Διδήλη Άρτεμις

9) Σκουλάξενου Ελένη

10) Νούλα Βίκη

11) Διαμαντής Ιωάννης

12) Μαλλιαρού Πολυξένη

13) Αγγελοπούλου Ευγενία

14) Κανέλλου Μαρία

15) Μπαλή Ιωάννα

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε στην 4η /2014 συνεδρίαση της Σχολ. Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Βάρης-Βούλας–Βουλιαγμένης που θα γίνει την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) με θέματα:

 

 1. Παραχώρηση αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου / Λυκείου Βούλας στον Γυμναστικό Σύλλογο “Άρης Βούλας”

 2. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών 2ου Γυμνασίου Βούλας στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 3. Έγκριση δαπάνης για εξεταστικά κέντρα πανελληνίων εξετάσεων

 4. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια επιμορφωτικού DVD για τα Γυμνάσια

 5. Οικονομική υποστήριξη εκδηλώσεων σχολείων

 6. Θέμα αποβολής μισθωτή – κατάπτωση εγγύησης

 7. Σύσταση επιτροπών διαγωνισμού κυλικείων

 8. Δημοπράτηση κυλικείου Λυκείου Βουλιαγμένης

 9. Δημοπράτηση κυλικείου Γυμνασίου Βουλιαγμένης

 10. Δημοπράτηση ή παράταση κυλικείου 1ου ΕΠΑΛ Βάρης

 11. Δημοπράτηση ή παράταση κυλικείου 2ου Γυμνασίου Βάρης

 12. Δημοπράτηση κυλικείου 1ου Γυμνασίου Βάρης

 13. Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 2014 – 2015

 14. Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 2014 – 2015

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ

 

 

 

 

Κοινοποιήσεις:

Α) Γραφείο Δημάρχου

Β) Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας

Γ) Δ/ντές & Σύλλογοι Διδασκόντων Σχολείων

Δ) Σύλλογοι Γονέων

 

Ημερομηνία: 16/12/2013

Αρ. Πρωτ. 300

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

( Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18

Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ.: 213 2019 917

Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Α)Τακτικά μέλη Σχολ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Αργυρουδάκης Ελευθέριος

2) Καμμένου Αλεξία

3) Κικίλιας Κυριάκος

4) Ζυγούρης Νικόλαος

5) Σκουμπούρης Ιωάννης

6) Βάσσης Νικόλαος

7) Βραχίμη Νίκη

8) Πίγκου Αλεξάνδρα

9) Γρηγορίου Ανδρέας

10) Μπέλεσης Σταύρος

11) Γιαννακόπουλος Δημήτριος

12) Δανέζης Νικήτας

13) Βουργουτζής Ορέστης

14) Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Β)Αναπληρ. μέλη Σχ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Τσιριγώτη Ηλέκτρα

2) Ζαχαράτος Νικόλαος

3) Βαδάσης Χρήστος

4) Πανάς Σπυράγγελος

5) Καπετανέας Παναγιώτης

6) Βαμβασάκης Δημοσθένης

7) Γεωργάρας Σπύρος

8) Διδήλη Άρτεμις

9) Σκουλάξενου Ελένη

10) Νούλα Βίκη

11) Διαμαντής Ιωάννης

12) Μαλλιαρού Πολυξένη

13) Αγγελοπούλου Ευγενία

14) Κανέλλου Μαρία

15) Μπαλή Ιωάννα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην 8η /2013 συνεδρίαση της Σχολ. Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Βάρης-Βούλας–Βουλιαγμένης που θα γίνει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) με θέματα:

 1. Αίτηση μείωσης μισθώματος κυλικείου 2ου Λυκείου Βούλας

 2. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τη βράβευση επιτυχόντων μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πανελληνίων εξετάσεων 2013

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ

Κοινοποιήσεις:

Α) Γραφείο Δημάρχου

Β) Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας

Γ) Δ/ντές & Σύλλογοι Διδασκόντων Σχολείων

Δ) Σύλλογοι Γονέων