Συμβαίνουν στην πόλη μας

Προσωρινός πίνακας κατάταξης σειράς προτεραιότητας, που αφορά στη πρόσληψη πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής και καλλιτεχνικού προσωπικού,με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,για τον Οργανισμό,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμό πρωτοκόλλου  3718/2-10-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με την ανακοίνωση έως και την Τετάρτη 18/10/2020
 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων
Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 4-10-2020 έως και 13-10-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr). Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με συστημένη αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη, ΤΚ:16671).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).

Συνημμένα αρχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ          ΑΙΤΗΣΗ       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ